Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-18
Data wydania:2009-09-11
Data wejscia w życie:2009-09-30
Data obowiązywania:2009-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 153                — 11829 —                Poz. 1225


1225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie planu nu———————

1)

meracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 307 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 147) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) likwidacja cyfry „0” w prezentacji numeru następuje nie później niż do dnia 15 lutego 2010 r.;”;

2) w TABLICY 1 lp. 44 otrzymuje brzmienie: „ 44 53 SIECI RUCHOME WST ”

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2009 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1227 z 20092009-09-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 20092009-09-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 20092009-09-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-24 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-13 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-13 poz. 147

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-27 poz. 765

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie planu numeracji dla publicznych sieci telefonicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.