Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-18
Data wydania:2009-08-28
Data wejscia w życie:2009-09-18
Data obowiązywania:2009-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 153                — 11830 —                Poz. 1226


1226

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 102, poz. 856) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11831 —                Poz. 1226


Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1226)

Załącznik nr 1

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11832 —                Poz. 1226


Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

2) O ile posiada.

3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

4) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju przez danego wprowadzającego sprzęt.

5) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.

7) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11833 —                Poz. 1226


Załącznik nr 2

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 11834 —                Poz. 1226


Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

2) O ile posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

5) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.

6) Osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego w danym roku zużytego sprzętu do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy rozpoczynają działalność w danym roku kalendarzowym, osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego zużytego sprzętu w danym roku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym.

7) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2—5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.

8) Osiągnięty poziom odzysku obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

9) Osiągnięty poziom recyklingu obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

10) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1226 z 2009 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1227 z 20092009-09-18

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1225 z 20092009-09-18

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

  • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1224 z 20092009-09-18

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.