Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-27
Data wydania:2009-10-07
Data wejscia w życie:2009-11-11
Data obowiązywania:2009-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 178                — 13567 —                Poz. 1377


1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli butelek miarowych. §

2. Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach butelek miarowych pobranych w pomieszczeniach producenta lub importera butelek miarowych. § 3.

1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych organy administracji miar przeprowadzają badania na trzech partiach butelek miarowych, które zostały uznane przez producenta lub importera tych butelek za spełniające wymagania ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przed dokonaniem oceny stosowanego przez producenta lub importera butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej tych butelek niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce butelek miarowych z trzech partii butelek miarowych i przeprowadzenie badania w wyspecjalizowanych laboratoriach wskazanych przez organy administracji miar. ———————

1) Minister

3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach butelek miarowych.

4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii butelek miarowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii butelek miarowych decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej tych butelek za spełniający lub niespełniający wymagań ustawy. §

4. Wyniki przeprowadzonych badań zamieszcza się w protokole kontroli. §

5. Pozytywny wynik badań co najmniej dwóch partii butelek miarowych poddanych kontroli decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych za spełniający wymagania ustawy. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Gospodarki: W. Pawlak ———————

2)

Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych (Dz. U. Nr 33, poz. 297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1377 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1382 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2009 r. sygn. akt K 26/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1381 z 20092009-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1380 z 20092009-10-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawei ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1379 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1378 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1376 z 20092009-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1375 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1374 z 20092009-10-27

  Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-26 poz. 465

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-18 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar

 • Komunikat UE z 2010-04-01 nr 87 poz. 15

  Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu (...)

 • Komunikat UE z 2007-07-06 nr 153 poz. 21

  Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.