Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 192 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-25
Data wydania:2009-02-11
Data wejscia w życie:2009-03-12
Data obowiązywania:2009-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 192 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 30                — 2638 —                Poz. 192


192

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek Na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej „Kasą”, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek. §

2. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu: a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu, b) nazwisko i imię, c) datę urodzenia, d) adres zamieszkania, e) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, f) płeć, g) kod tytułu ubezpieczenia, h) datę rozpoczęcia ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne: a) numer NIP, b) numer REGON, c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP i REGON lub jednego z nich, d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych nieposiadających nazwy skróconej — imię i nazwisko. ———————

1)

§

3. Zakład, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego, przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu wyrejestrowania, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu: a) określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e, g, b) kod przyczyny wyrejestrowania, c) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w § 2 pkt

2. §

4. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, podane w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, oraz w zgłoszeniu o utracie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny:

1) nazwisko i imię;

2) datę urodzenia;

3) adres zamieszkania;

4) kod stopnia pokrewieństwa;

5) kod stopnia niepełnosprawności;

6) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu;

7) numer PESEL i NIP, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

8) płeć — przy przekazywaniu danych podanych w zgłoszeniu, tylko w przypadku gdy podano numer PESEL członka rodziny;

9) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym;

10) datę powstania ubezpieczenia zdrowotnego;

11) datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;

12) dane osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e. §

5. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane o opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 26, poz. 157.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 192 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 205 z 20092009-02-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt SK 10/07

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 204 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 203 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 202 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 201 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 200 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 199 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 198 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 197 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 196 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 195 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 194 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 193 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 191 z 20092009-02-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 190 z 20092009-02-25

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 561

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-26 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1041

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.