Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 334 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-17
Data wydania:2009-01-09
Data wejscia w życie:2009-04-01
Data obowiązywania:2009-03-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 334 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 42                — 4006 —                Poz. 334


334

USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 1. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.1)) w art. 24: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, są jawne i powszechnie dostępne.

3. Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2, na żądanie:

1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;

2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu; ———————

1)

3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów, działających publicznych; w sprawach

3) organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 334 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.