Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 344 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-17
Data wydania:2009-03-04
Data wejscia w życie:2009-04-01
Data obowiązywania:2009-03-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 344 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 42                — 4063 —                Poz. 344


344

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698 i Nr 285, poz. 2858, z 2005 r. Nr 186, poz. 1557 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 152) wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 8: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zasiłek adaptacyjny wynosi 300 % kwoty bazowej.”, b) uchyla się ust. 6;

2) w § 10 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) dodatek wojenny.”;

3) w § 11: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty uposażenia.

4. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty jednorazowej należności pieniężnej może podjąć decyzję o wypłacie żołnierzowi zawodowemu zaliczki na poczet jednorazowej należności pieniężnej przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa. Zaliczka podlega rozliczeniu w terminie jednego miesiąca od dnia jej wypłaty.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku wielokrotnego kierowania żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa jednorazowa należność pieniężna przysługuje raz w roku kalendarzowym.”;

4) w § 12: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. ˚ołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2—4, miesięczną należność zagraniczną w wyso6) w § 14: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami kości określonej przy zastosowaniu mnożnika 2,2 najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

2. Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu przez upoważniony organ organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, z wyłączeniem środków pieniężnych przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Należność zagraniczną wypłaca się na podstawie decyzji dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach organizacji współpracy międzynarodowej.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wypłata należności zagranicznej oraz dodatku wojennego następuje miesięcznie z dołu, do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują.”;

5) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a.

1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 10 pkt 3, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w razie przebywania w strefie działań wojennych określonej w odrębnych przepisach.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 3 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego — za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

3. Dodatek wojenny wypłaca się na podstawie liczby dni przebywania żołnierza zawodowego w strefie działań wojennych, określonej w rozkazie organu, któremu żołnierz zawodowy podlega w czasie pełnienia służby poza granicami państwa.

4. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego stosuje się przepisy § 6 ust. 2—4.”;

Dziennik Ustaw Nr 42                — 4064 —                Poz. 344


państwa. Przepisy § 11 ust. 3—5 stosuje się odpowiednio.”, b) uchyla się ust. 3 i 4;

7) w § 15: a) w ust. 1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu: „20) 1,50 — skierowanemu do wykonywania zadań na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego (marynarza).”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. W zakresie ustalania wysokości należności zagranicznej przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: w z. C. Piątas

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 344 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.