Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 337 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-17
Data wydania:2009-01-23
Data wejscia w życie:2009-04-01
Data obowiązywania:2009-03-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 337 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 42                — 4009 —                Poz. 337


337

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów — na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.”;

2) art. 14c otrzymuje brzmienie: „Art. 14c. Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów;

2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;

3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;

4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ———————

1)

i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa;

5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych;

6) redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

7) współdziałanie z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania;

8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;

9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;

10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.”. Art. 2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.3)) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów — na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.”. ———————

3)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

Dziennik Ustaw Nr 42                — 4010 —                Poz. 337


Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2: a) dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy; 2b) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu założeń projektu ustawy;”, b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowują swoje programy prac legislacyjnych dotyczące projektów rozporządzeń. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu:

1) w przypadku prac nad projektem ustawy — do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu założeń projektu ustawy,

a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy — do organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) w przypadku prac nad projektem rozporządzenia — do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, obowiązane są zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio:

1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy — organowi odpowiedzialnemu za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.”. Art. 4. Do projektów ustaw przekazanych do uzgodnień z członkami Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 337 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.