Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 564 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-05
Data wydania:2009-04-21
Data wejscia w życie:2009-05-05
Data obowiązywania:2009-05-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 564 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 67                — 5390 —                Poz. 564


564

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009 (Dz. U. Nr 61, poz. 414 i Nr 109, poz. 749 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 352) w załączniku dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Szczegółowe założenia programu na rok 2009 5.1. Ârodki przewidziane przedłożonym programem Okres trwania programu: rok 2009 [x] kontrola [x] zwalczanie [x] testy [x] ubój zwierząt z dodatnim wynikiem badań [x] zabijanie zwierząt z dodatnim wynikiem badań [x] kontrola lub nadzór [x] inne środki: obróbka cieplna paszy 5.2. Odszkodowania dla posiadaczy zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych w trakcie realizacji programu Odszkodowania za drób poddany ubojowi lub zabity z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za drób padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, jak również odszkodowania za zniszczone z nakazu tych organów produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu, przysługują — w związku z brzmieniem art. 57c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — posiadaczom zwierząt na zasadach określonych w art. 49 tej ustawy. Posiadaczom zwierząt przysługuje również zwrot faktycznych wydatków związanych z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, które ponieśli, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej.

5.3. Sytuacja epizootyczna

Rok: 2005 Sytuacja z dnia: 31.12.2005 r. (dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnego monitoringu)

Dziennik Ustaw Nr 67                Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow                — 5391 —                (a)                (b) (c) (d)                (e)                Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe). Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu. Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz. Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.                Poz. 564


Rok: 2006 Sytuacja z dnia: 31.12.2006 r. (dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnego monitoringu)

Dziennik Ustaw Nr 67                Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow                (a)                (b) (c) (d)                — 5392 —                (e)                Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe). Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu. Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz. Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.                Poz. 564


Rok: 2007 Sytuacja z dnia: 31.12.2007 r. (dane zostały zebrane w oparciu o wyniki realizacji „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”)

Dziennik Ustaw Nr 67                Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow                (a)                — 5393 —                (b) (c) (d)                (e) *                Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe). Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu. Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz. Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz. również ptaki w okresie odchowu                Poz. 564


Rok: 2008 Sytuacja z dnia: 31.12.2008 r. (dane zostały zebrane w oparciu o wyniki realizacji „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”)

Dziennik Ustaw Nr 67                Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow                (a)                — 5394 —                (b) (c) (d)                (e) *                Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem zwalczania: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe). Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu. Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz. Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz. również ptaki w okresie odchowu                Poz. 564


5.4. Cele

5.4.1. Cele testowania stad

Rok: 2009

Dziennik Ustaw Nr 67 — 5395 —                Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow                (a)                (b) (c) (d)                (e)                Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe). Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu. Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz. Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), stado zbadano więcej niż jeden raz, próba dodatnia powinna być brana pod uwagę tylko raz.                Poz. 564


Dziennik Ustaw Nr 67                5.5. Szczegółowa analiza kosztów programu1)                — 5396 — Poz. 564


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 67 — 5397 —                1) * **                Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidywanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok

2009. Koszt programu obliczono wg kursu średniego euro, ogłoszonego przez NBP z dnia 18 lutego 2008 r., który wynosił 3,60 zł.                §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk                Poz. 564


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 564 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 572 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 571 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 570 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 569 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 568 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 567 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 566 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 565 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.