Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 567 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-05
Data wydania:2009-04-17
Data wejscia w życie:2009-05-20
Data obowiązywania:2009-05-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 567 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 67                — 5404 —                Poz. 567


567

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, poz. 1078) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wzór elektroniczny jest publikowany w centralnym repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, zwanym dalej „centralnym repozytorium”.”;

2) w § 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W celu udostępniania odbiorcom wzorów elektronicznych Minister prowadzi centralne repozytorium. ———————

1)

2. Centralne repozytorium składa się w szczególności z wzorów elektronicznych. W centralnym repozytorium przechowywane i udostępniane są obowiązujące wzory elektroniczne oraz wzory, które przestały obowiązywać.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zapewnia bezpieczeństwo integralności i autentyczności opublikowanych i udostępnianych w nim wzorów przez zastosowanie technik kryptograficznych. Kodowane informacje umieszczane są zgodnie z formatem XMLdSIG.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zabezpiecza się organizacyjnie, sprzętowo i programowo przed zagrożeniami powodującymi utratę integralności i dostępności informacji przetwarzanej w tym systemie, a w uzasadnionych przypadkach również przed utratą poufności.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 567 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 572 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 571 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 570 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 569 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 568 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 566 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 565 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 564 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.