Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 566 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-05
Data wydania:2009-04-29
Data wejscia w życie:2009-05-13
Data obowiązywania:2009-05-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 566 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 67                — 5401 —                Poz. 566


566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje: §

1. Konkurs na aplikację ogólną może być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania zarządzenia Ministra Sprawiedliwości o naborze na aplikację w danym roku. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, równocześnie z publikacją zarządzenia ogłasza nabór na aplikację ogólną. § 2.

1. Określony w ogłoszeniu o naborze na aplikację ogólną termin złożenia zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej operatora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.

2. Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. § 3.

1. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, przewodniczący komisji konkursowej odmawia dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie. Przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia jest niedopuszczalne.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „ustawą”, przewodniczący komisji konkursowej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego listu, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. § 4.

1. W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie oraz termin i miejsce przeprowadzenia obu etapów konkursu.

2. Zgłoszenie kandydata, który nie został zakwalifikowany do udziału w konkursie, podlega zwrotowi. § 5.

1. Zespół konkursowy, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, Dyrektor Krajowej Szkoły powołuje nie później niż w terminie miesiąca od dnia publikacji zarządzenia Ministra Sprawiedliwości o naborze na aplikację ogólną.

2. Zespół konkursowy przygotowuje:

1) test konkursowy jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z następujących dziedzin: prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej; prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym; postępowanie cywilne; prawo pracy; prawo spółek handlowych; prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń; postępowanie karne; prawo administracyjne materialne: ustrój samorządu terytorialnego; postępowanie administracyjne; postępowanie sądowo-administracyjne; prawo gospodarcze publiczne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej; prawo międzynarodowe publiczne: prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka; prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;

2) zestaw prawidłowych rozwiązań zadań zawartych w teście konkursowym, zwany dalej „kluczem rozwiązań”;

3) zadania w ramach pracy pisemnej, w postaci zestawu trzech kazusów, po jednym z prawa prywatnego obejmującego: prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych; prawa publicznego obejmującego: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej), a także prawa karnego obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne;

4) kryteria oceny pracy pisemnej. § 6.

1. Dyrektor Krajowej Szkoły nie później niż miesiąc przed terminem przeprowadzenia konkursu przedstawia test konkursowy i zestaw kazusów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3, Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia.

2. Test konkursowy i zestaw kazusów są drukowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie, a następnie są przekazywane do komisji konkursowej w ilości odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do poszczególnych

Dziennik Ustaw Nr 67                — 5402 —                Poz. 566


etapów konkursu, powiększonej o pięć egzemplarzy testu konkursowego i zestawu kazusów, wraz z kluczem rozwiązań oraz kryteriami oceny pracy pisemnej.

3. Odbiór testu konkursowego i zestawu kazusów potwierdza pisemnie przewodniczący komisji konkursowej.

4. Test konkursowy wraz z kluczem rozwiązań jest przekazywany do poszczególnych zespołów nadzorujących przebieg testu, o których mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, w dniu wyznaczonym jako termin testu konkursowego, nie wcześniej niż 2 godziny przed jego rozpoczęciem, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie, a następnie jest odbierany przez członka komisji konkursowej kierującego pracami zespołu oraz jednego z członków tego zespołu, za pokwitowaniem odbioru, po uprzednim sprawdzeniu, czy przesyłka jest w stanie nienaruszonym. § 7.

1. Komisję konkursową, o której mowa w art. 17 ust. 11 ustawy, powołuje Minister Sprawiedliwości nie później niż 3 miesiące przed terminem przeprowadzenia konkursu. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek zespołu konkursowego, o którym mowa w § 5 ust.

1.

2. Decyzję o powołaniu komisji konkursowej Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”, oraz w jej siedzibie nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

3. Komisja konkursowa ocenia, czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 22 pkt 1, 3—5 ustawy. §

8. Przewodniczący komisji konkursowej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. §

9. Dyrektor Krajowej Szkoły zapewnia obsługę administracyjną i techniczną działalności zespołu konkursowego i komisji konkursowej. § 10.

1. Test konkursowy rozpoczyna się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich miejscach wyznaczonych do jego przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia testu konkursowego ponosi Krajowa Szkoła. § 11.

1. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów konkursu przewodniczący komisji konkursowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy, członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu informuje kandydatów o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia właściwego etapu konkursu;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie trwania właściwego etapu konkursu;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) sposobie ogłaszania wyników właściwego etapu konkursu.

2. Konkurs przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.

3. Kandydat, przystępując do poszczególnych etapów konkursu, losuje kopertę, która jest opatrzona indywidualnym kodem. Numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie odpowiednio: testu i pracy pisemnej. W kopercie jest umieszczona czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imię i nazwisko, umieszcza ją ponownie w kopercie, zakleja ją i niezwłocznie przekazuje wyznaczonemu członkowi zespołu lub członkowi komisji konkursowej. Przekazane koperty przewodniczący przechowuje w przeznaczonym do tego zaplombowanym pomieszczeniu. Przewodniczący komisji konkursowej lub członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu, lub wskazany przez nich członek komisji konkursowej lub zespołu poświadczają odbiór od kandydata testu konkursowego, opatrzonego numerem kodu.

4. Otwarcie kopert z kluczem rozwiązań i kryteriami oceny pracy pisemnej następuje komisyjnie po zakończeniu obu etapów konkursu.

5. Otwarcie kopert zawierających imiona i nazwiska kandydatów następuje po sprawdzeniu i ocenie odpowiednio testów konkursowych i prac pisemnych przez komisję konkursową. Wówczas następuje rozkodowanie prac. § 12.

1. Miejsce przeprowadzenia testu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów określa przewodniczący komisji konkursowej nie później niż 14 dni przed jego terminem, po czym informacje te zostają zamieszczone przez Dyrektora Krajowej Szkoły na stronie internetowej Krajowej Szkoły i w jej siedzibie.

2. Przed rozpoczęciem testu komisja konkursowa lub zespół przeprowadza rejestrację kandydatów.

3. Niezgłoszenie się kandydata do rejestracji, niezależnie od przyczyny, uznaje się za odstąpienie od udziału w konkursie. § 13.

1. Test konkursowy przeprowadza się w obecności co najmniej 3 członków komisji konkursowej, a w przypadku określonym w art. 17 ust. 15 ustawy — w obecności co najmniej 3 członków zespołu, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, przy czym w sali — poza zdającymi — mogą przebywać tylko członkowie komisji lub zespołu.

2. W trakcie testu konkursowego kandydat może tylko w uzasadnionych przypadkach opuścić salę, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji konkursowej lub członka komisji konkursowej kierującego pracami zespołu, pod nadzorem członka komisji konkursowej lub zespołu wskazanego przez przewodniczącego komisji konkursowej lub członka komisji konkursowej kierującego pracami zespołu.

Dziennik Ustaw Nr 67                — 5403 —                Poz. 566


3. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje test przewodniczącemu komisji konkursowej lub członkowi komisji konkursowej kierującemu pracami zespołu, który odnotowuje na nim godzinę wyjścia, a następnie powrotu do sali.

4. Przewodniczący komisji konkursowej lub członek komisji konkursowej kierujący pracami zespołu wyklucza z testu kandydata, który w trakcie trwania testu komunikował się z innym kandydatem lub z osobami z zewnątrz, posiadał materiały lub urządzenia, o których mowa w § 14 ust. 3, bądź w inny sposób zakłócał przebieg testu — niezwłocznie po ujawnieniu co najmniej jednego z tych faktów.

5. Wykluczenie odnotowuje się w protokole przebiegu testu oraz na egzemplarzu testu. § 14.

1. Test konkursowy składa się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyskuje jeden punkt.

2. Test konkursowy trwa 240 minut, liczonych od momentu zebrania przez komisję konkursową kopert, o których mowa w § 11 ust.

3. 3. Kandydaci nie mogą korzystać w czasie testu konkursowego z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu zadań. Nie mogą także posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji. § 15.

1. Niezwłocznie po zakończeniu testu konkursowego członkowie komisji konkursowej kierujący pracami zespołów przekazują testy wypełnione przez kandydatów wraz z kopertami, o których mowa w § 11 ust. 3, oraz protokołami z tego etapu konkursu przewodniczącemu komisji konkursowej, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.

2. Test sprawdza komisja konkursowa.

3. Komisja konkursowa opracowuje listę kandydatów według liczby punktów uzyskanych przez nich z testu i przekazuje ją Dyrektorowi Krajowej Szkoły wraz z testami wypełnionymi przez kandydatów. § 16.

1. Do drugiego etapu konkursu, zwanego dalej „pracą pisemną”, zostają dopuszczeni kandydaci,

którzy uzyskali minimum punktów określane każdego roku przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły, nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia pracy pisemnej, zamieszcza na stronie internetowej Krajowej Szkoły oraz w jej siedzibie ogłoszenie zawierające:

1) listę kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej;

2) wskazanie miejsca i godziny rozpoczęcia pracy pisemnej. § 17.

1. Praca pisemna trwa 120 minut.

2. W trakcie pracy pisemnej kandydaci mogą korzystać z aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową. § 18.

1. Oceny każdej pracy pisemnej dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawia ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za każde zadanie, i sporządza pisemne uzasadnienie oceny, które dołącza się do protokołu z posiedzenia komisji. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa przystępuje do sprawdzenia prac pisemnych niezwłocznie po zakończeniu tego etapu konkursu i w terminie nie dłuższym niż 14 dni ogłasza jego wyniki.

3. Do pracy pisemnej stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2, § 13 i § 14 ust. 3 zdanie drugie. §

19. Z przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 15 ustawy — członkowie zespołu nadzorującego przebieg testu. §

20. Zgłoszenie kandydata, który nie został przyjęty na aplikację, podlega zwrotowi. §

21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: w z. K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 566 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 572 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 571 z 20092009-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt. SK 28/08

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 570 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 569 z 20092009-05-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 568 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 567 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 565 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 564 z 20092009-05-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.