Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 823 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-25
Data wydania:2009-06-16
Data wejscia w życie:2009-07-10
Data obowiązywania:2009-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 823 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 98                — 7341 —                Poz. 823


823

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i szczegółowe warunki delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”;

2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu;

3) tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2—6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Minister Sprawiedliwości deleguje prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości, a do Krajowej Szkoły — na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.

2. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora apelacyjnego i okręgowego — w wypadku delegowania prokuratora prokuratury okręgowej bądź prokuratora prokuratury rejonowej, a właściwego prokuratora apelacyjnego — w wypadku delegowania prokuratora prokuratury apelacyjnej.

3. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii Naczelnego Prokuratora Wojskowego. § 3.

1. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły może sprawować funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami, w wymiarze określonym przez Ministra Sprawiedliwości — Prokuratora Generalnego, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektora Krajowej Szkoły.

2. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powierza się czynności w odniesieniu do spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze. ———————

1)

§ 4.

1. Prokurator delegowany do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce pełnienia służby prokuratora, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki będącej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z form określonych w art. 50 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli nie istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej prokuratury będącej miejscem delegowania, kierownik jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie prokuratora, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania. § 5.

1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający jednego miesiąca;

2) umowy zawartej pomiędzy prokuratorem a kierownikiem jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres powyżej jednego miesiąca.

2. Prokurator delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania prokuratora, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt

2. § 6.

1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać:

1) 3 050 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 2 285 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 1 525 zł — w wypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie tygodniowym od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 823 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 824 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 822 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 821 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 820 z 20092009-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 819 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 818 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 817 z 20092009-06-25

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-25 poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-30 poz. 550

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-08 poz. 339

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.