Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-04
Data wydania:2010-02-18
Data wejscia w życie:2010-03-19
Data obowiązywania:2010-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 32                — 2832 —                Poz. 173


173

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się do stosowania wymagania międzynarodowe ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) — Specyfikację EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego, zwane dalej „Specyfikacją”.

1)

§

2. Kompetencje i obowiązki „podmiotów świadczących usługi szkoleniowe”, o których mowa w Specyfikacji, wykonują certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze. §

3. Kompetencje i obowiązki „władzy lotniczej” oraz „krajowego organu nadzorczego”, o których mowa w Specyfikacji, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. §

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, Specyfikację oraz jej zmiany. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 174 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 172 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 171 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 169 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 168 z 20102010-03-04

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-03-13 nr 68 poz. 5

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-04 nr 290 poz. 7

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego (...)

 • Komunikat UE z 2009-12-31 nr 323 poz. 24

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego (...)

 • Komunikat UE z 2009-08-20 nr 196 poz. 5

  Komunikat Komisji w sprawie wykonania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-19 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.