Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 231 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-16
Data wydania:2010-03-02
Data wejscia w życie:2010-03-16
Data obowiązywania:2010-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 231 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 40                — 3520 —                Poz. 231


231

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia świadczone przez doradców zewnętrznych — 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zaotrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzorządza się, co następuje: wych lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.”; §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finanso5) w § 8 w ust. 2: wej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 75, poz. 638) wpro„b) liczba nowych miejsc pracy utworzonych wadza się następujące zmiany: w związku z realizacją inwestycji jest nie mniejsza niż 150,”,

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pokrycie kosztów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, w tym opłat z tytułu dokonywanych transakcji finansowych.”;

2) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) tworzeniu nowych miejsc pracy — należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy bezpośrednio w związku z realizacją inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy; liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty; do liczby nowych miejsc pracy nie wlicza się pracowników, którzy zostali przeniesieni do danego przedsiębiorcy w wyniku połączenia, sprzedaży, podziału lub przekształceń przedsiębiorstw;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316).”;

4) w § 5 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca ubiegającego się o pomoc na usługi doradcze

1)

b) w pkt 2: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) centrum usług wspólnych — wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka przedsiębiorstwa przejmująca od podmiotów część zadań lub procesów z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT), co przyczyni się do optymalizacji (redukcji) kosztów i poprawy jakości danej usługi tych podmiotów,”, — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) centrum badawczo-rozwojowe — jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaangażowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, są większe niż 2 mln PLN.”;

6) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Środki trwałe będące kosztem kwalifikującym się do objęcia pomocą nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca muszą być nowe.”;

7) w § 11 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w poddziałaniu 4.5.1 — 30 %;”,

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Dziennik Ustaw Nr 40                — 3521 —                Poz. 231


b) w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) w przypadku projektów obejmujących łącznie dwa typy inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 — 30 %.”;

8) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pomoc na inwestycję może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy pochodzącą z innych źródeł niż działanie 4.5, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 3 i 5 lub § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: kosztów inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.”;

9) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a.

1. Pomoc na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, w tym opłat z tytułu dokonywanych transakcji finansowych jest udzielana przedsiębiorcy z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, zalicza się koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy do dnia określonego w umowie o dofinansowanie:

1) koszty ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie;

2) koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, w tym opłat z tytułu dokonywanych transakcji finansowych.

3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku kalen-

darzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego — 100 000 euro.

4. Wielkość pomocy na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, w tym także opłat z tytułu dokonywanych transakcji finansowych nie może przekroczyć 100 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 2, poniesionych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

5. Pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą spowodowałaby przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy.

6. W przypadku pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis.”. § 2.

1. Do umów o dofinansowanie zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i do wniosków o dofinansowanie złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz umów, które zostaną zawarte na podstawie tych wniosków, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwa instytucja, na wniosek przedsiębiorcy, złożony w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) dokona zmiany zawartej umowy o dofinansowanie albo

2) zawrze umowę o dofinansowanie — z uwzględnieniem wysokości dofinansowania lub kosztów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 231 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 232 z 20102010-03-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 230 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 229 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 228 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 227 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 226 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 225 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 224 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 223 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 222 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 221 z 20102010-03-16

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.