Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 482 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-05
Data wydania:2010-04-07
Data wejscia w życie:2010-05-20
Data obowiązywania:2010-05-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 482 z 2010


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 75                — 6428 —                Poz. 482


482

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej Na podstawie art. 39b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego mających na celu sprawdzenie przydatności i predyspozycji funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych albo do odbycia szkolenia;

2) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”;

3) stanowiska służbowe oraz komórki organizacyjne, w których funkcjonariusze mogą być poddani badaniom i testom, o których mowa w pkt

1. §

2. Wykaz stanowisk służbowych oraz komórek organizacyjnych, w których funkcjonariusze mogą być poddani testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu lub badaniu psychofizjologicznemu, zwanych dalej „czynnościami oceniającymi”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Rozdział 2 Tryb i warunki przeprowadzania czynności oceniających § 3.

1. Przełożony, o którym mowa w art. 39b ust. 2 i 3 ustawy, zwany dalej „przełożonym zarządzającym czynności”, może zarządzić przeprowadzenie wszyst1)

kich albo niektórych czynności oceniających, którym mogą zostać poddani funkcjonariusze na stanowiskach służbowych lub w komórkach organizacyjnych określonych w wykazie, o którym mowa w § 2, albo kwalifikowani do skierowania na określone szkolenie.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, zwany dalej „Komendantem Głównym”, może ustalić, dla jakich stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych określonych w wykazie, o którym mowa w § 2, czynności oceniające mają charakter okresowy, oraz wskazać okresy, w jakich mają być przeprowadzane. § 4.

1. Zarządzenie przeprowadzenia czynności oceniających następuje w przypadku, o którym mowa w:

1) art. 39b ust. 1 ustawy: a) z własnej inicjatywy albo b) na pisemne polecenie Komendanta Głównego skierowane do komendanta oddziału albo komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, albo c) na pisemny wniosek: — kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „Komendą Główną” — w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez Komendanta Głównego, — kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej albo dywizjonu Straży Granicznej podległych komendantowi oddziału — w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta oddziału Straży Granicznej, — kierownika komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

2) art. 39b ust. 3 ustawy:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

a) z własnej inicjatywy albo b) na pisemny wniosek: — kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych albo — komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej prowadzącej dane szkolenie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 482 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 488 z 20102010-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 487 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 486 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 485 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 484 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 483 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 481 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzonej w sposób wyrywkowy

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 480 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 479 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 478 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 477 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 476 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 475 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 474 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 473 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 472 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 471 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Posiadanie broni a badania lekarskie

  Posiadam pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Czy w związku z tym powinienem co 5 lat przedstawiać policji zaświadczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, (...)

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

 • Wiek pracownika a prace na wysokościach

  Mój teść, pomimo tego iż ma już prawie 60 lat, ma pracować na dużych wysokościach i musi zrobić odpowiednie badania. Czy kodeks pracy zakłada jakiś przedział wiekowy (...)

 • Ważność badania na zawartość alkoholu

  W dniu 27 lutego kierując pojazdem zostałem zatrzymany przez patrol policji. Policjant legitymujący wyczul woń alkoholu i zostałem przewieziony do izby wytrzeźwień. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Monitor Polski 2011 nr 67 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-30 poz. 1270

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.