Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 476 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-05
Data wydania:2010-04-26
Data wejscia w życie:2010-05-13
Data obowiązywania:2010-05-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 476 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 75                — 6415 —                Poz. 476


476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji2) Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych;

2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu;

3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;

4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i

3. § 2.

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, unieważnia:

1) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, przez odcięcie prawego dolnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, strony tytułowej dokumentu;

2) tablice rejestracyjne przez ich przedziurkowanie w miejscu pomiędzy wyróżnikiem powiatu a wyróżnikiem pojazdu albo pomiędzy wyróżnikiem województwa, jeżeli nie występuje wyróżnik powiatu, a wyróżnikiem pojazdu, trzema otworami o średnicy około 1 cm, ułożonymi w odstępach 1 cm od krawędzi najbliższego otworu, w linii równoległej do pionowej krawędzi tablicy.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zwraca unieważnione dokumenty oraz tablice rejestracyjne właścicielowi pojazdu. §

3. Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1)

§

4. Wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 5.

1. Egzemplarze zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, które pozostają u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane w szafie metalowej w teczkach według rodzaju zaświadczenia i roku wydania. § 6.

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

2. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w siedzibie przedsiębiorcy, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:

1) numer wydanego zaświadczenia, składający się z: a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, przy czym wyróżnik województwa określają przepisy o rejestracji i oznaczaniu pojazdów, b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) dane właściciela pojazdu (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby);

3) numer rejestracyjny pojazdu;

4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;

5) markę pojazdu;

6) typ pojazdu;

7) model pojazdu;

8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 476 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 496 z 20102010-05-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 488 z 20102010-05-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 487 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 486 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 485 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 484 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 483 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 482 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 481 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzonej w sposób wyrywkowy

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 480 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 479 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisje danych

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 478 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 477 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uiszczenia wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 475 z 20102010-05-05

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 474 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 473 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 472 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 471 z 20102010-05-05

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1755

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-05 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-26 poz. 1317

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1774

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.