Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-19
Data wydania:2010-12-31
Data wejscia w życie:2011-02-03
Data obowiązywania:2011-02-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 13                — 714 —                Poz. 60


60

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., ustanowionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach (Dz. U. Nr 37, poz. 435, z 2003 r. Nr 46, poz. 396 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1388). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 60)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O. Skład wolnocłowy znajduje się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Jest on zlokalizowany w strefie Terminala Pasażerskiego znajdującego się na parterze i pierwszym piętrze, dostępnej wyłącznie dla pasażerów po odprawie bezpieczeństwa. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Ministerstwie Finansów. Granicę obszaru składu wolnocłowego w Terminalu Międzynarodowym, piętro 1 (strefa Schengen), wyznaczają następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 11,75 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń służbowych;

2) ściana o długości 3,96 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń Działu Obsługi Terminali;

3) ściana o długości 9,33 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń Działu Obsługi Terminali;

4) ściana o długości 3,62 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczenia Straży Granicznej znajdującego się w strefie ogólnodostępnej;

5) ściana o długości 3 m, oddzielająca pomieszczenie w strefie Schengen od pomieszczenia Straży Granicznej znajdującego się w strefie ogólnodostępnej;

6) ściana o długości 7,41 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od holu przed stanowiskami kontroli Straży Granicznej i strefy kontroli bezpieczeństwa strefy Schengen;

7) ściana o długości 1,58 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca ogólnodostępny hol oraz stanowiska Straży Granicznej od szachtu instalacji sanitarnych;

8) granica o długości 1,32 m, przebiegająca w linii wyznaczonej przez stacjonarne detektory materiałów i urządzeń niebezpiecznych, oddzielająca ogólnodostępny hol oraz stanowiska Straży Granicznej od szachtu instalacji sanitarnych oraz pomieszczenia Straży Granicznej;

9) granica o długości 16,42 m, przebiegająca przez strefę kontroli bezpieczeństwa, w linii stacjonarnych detektorów materiałów niebezpiecznych;

10) ściana o długości 23,69 m, z wejściem do pionu komunikacyjnego (gate

5) oraz jednym otworem drzwiowym z dostępem od strony Non Schengen, stanowiąca granicę między strefą Schengen i Non Schengen;

11) ściana o długości 42,08 m, oddzielająca płytę postojową samolotów od poczekalni w strefie Schengen;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 66 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 65 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 64 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 63 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 62 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 61 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zmiana składu osobowego spółki jawnej

  Czy można zmienić ( rozszerzyć ) skład osobowy spółki jawnej i co należy w tym celu zrobić oraz od kiedy taka zmiana obowiązuje ( czy tą datę można dowolnie (...)

 • Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

  Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania darowiznę pieniężną dla Komitetu Budowy Pomnika im. Jana Pawła II, który to komitet powstał na okoliczność zbudowania (...)

 • Refaktura kosztów biletów lotniczych

  Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-17 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1388

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 816

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-05 poz. 887

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 7

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.