Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 62 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-19
Data wydania:2011-01-04
Data wejscia w życie:2011-01-31
Data obowiązywania:2011-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 62 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 13                — 730 —                Poz. 62


62

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wykaz urzędów kontroli skarbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Siedzibami urzędów kontroli skarbowej są miejscowości wskazane w ich nazwach. §

2. W urzędach kontroli skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały — składające się co najmniej z 20 pracowników;

2) oddziały — składające się co najmniej z 10 pracowników;

3) referaty — składające się co najmniej z 5 pracowników;

1)

4) wieloosobowe stanowiska pracy (sekcje) — składające się z mniej niż 5 pracowników;

5) jednoosobowe stanowiska pracy;

6) ośrodki zamiejscowe. §

3. Ograniczenia w zakresie limitu pracowników dla danej komórki organizacyjnej, określone w § 2 pkt 1—4, nie mają zastosowania do komórek organizacyjnych:

1) wywiadu skarbowego;

2) kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r.3) Minister Finansów: w z. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

3)

Zakres spraw regulowanych niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 153, poz. 995) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 96, poz. 856, z 2006 r. Nr 64, poz. 452 oraz z 2008 r. Nr 219, poz. 1404), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 62)

WYKAZ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

2. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

3. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

5. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

6. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach

7. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

8. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

9. Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

10. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

11. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

12. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

13. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

14. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

15. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

16. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 62 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 66 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 65 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych oraz sprawach nieletnich, dotyczących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 64 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 63 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 61 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 13, poz. 60 z 20112011-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.