Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1084 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-01
Data wydania:2011-08-11
Data wejscia w życie:2011-09-16
Data obowiązywania:2011-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1084 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 182                — 10575 —                Poz. 1084


1084

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) magazynowania lub zużywania wyrobów akcyzowych określonych w  poz.  13—18 tabeli stanowiącej załącznik nr  2 do ustawy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z  wyjątkiem jednostek naukowych, doświadczalnych, szkół, samodzielnych laboratoriów, szpitali, jednostek opieki zdrowotnej lub aptek zużywających w  ciągu roku alkohol etylowy w  ilości do 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w  stanie nieskażonym oraz do 20  000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym;”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) przyjmowania i  magazynowania wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy;”, c) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „6) prowadzenia działalności w  zakresie gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w  karty, gier w  kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach i  gier na automatach o  niskich wygranych, określonych w  przepisach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

7) prowadzenia składu celnego, z  wyjątkiem prowadzenia składu celnego typu E, miejsca uznanego przez organ celny odrębną decyzją administracyjną, magazynu czasowego składowania, o  których mowa w  rozporządzeniu Rady (EWG) nr  2913/92

1)

z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.3)).”;

2) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 5.”, b) dodaje się ust. 5—7 w brzmieniu: „5. W  przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w  zakresie, o  którym mowa w § 3 pkt 7, za zgłoszenie, o którym mowa w  ust.  1, uznaje się również wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej działalności składany do właściwego organu Służby Celnej. Przepis ust.  3 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie dołącza się, jeżeli organ Służby Celnej, do którego jest składany wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami lub dane zawarte w  tych dokumentach są dostępne w  systemach informatycznych Służby Celnej.

7. W przypadku gdy wskazanie osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie jest możliwe na etapie dokonywania zgłoszenia, ich wykaz może zostać dołączony do protokołu z  urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ust.  4 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o Służbie Celnej.”;

3) w § 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) sposobu i  formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W  przypadku podmiotów, które zużywają alkohol etylowy w  ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w  stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% obj. w stanie skażonym, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w  zakresie określonym w  § 6 pkt  3 i 4.”;

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 09 z 15.01.2004, L 117 z 04.05.2005, L 354 z 14.12.2006, L 363 z 20.12.2006.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1084 z 2011 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1086 z 20112011-09-01

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

  • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1085 z 20112011-09-01

    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1083 z 20112011-09-01

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.