Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1172 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-21
Data wydania:2011-08-29
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1172 z 2011


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 197                — 11245 —                Poz. 1172


1172

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

1. Na podstawie art.  16 ust.  1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z  dnia 20 lipca 2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z  2010  r. Nr  17, poz.  95), z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z  dnia 4 marca 2011  r. o  zmianie ustawy o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) oraz zmian wynikających z  przepisów ogłoszonych przed dniem 30 lipca 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje art.  6—10 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  117, poz. 676), które stanowią: „Art. 6.

1. Teksty jednolite ustaw obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 1 i 2, i nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogłaszane na dotychczasowych zasadach.

2. Teksty jednolite aktów normatywnych obowiązujących w  dniu wejścia w  życie art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 3, i nienowelizowanych po tym dniu mogą być ogłaszane na dotychczasowych zasadach. Art. 7.

1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 3 niniejszej ustawy akty normatywne i inne akty prawne mogą być kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 3 niniejszej ustawy akty prawa miejscowego stanowione przez powiat i gminę mogą być kierowane do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie dotychczasowych przepisów. Art. 8. Wojewódzkie dzienniki urzędowe w  postaci papierowej mogą być rozpowszechniane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, o której mowa w  art.  1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 9, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;

3) art.  1 pkt  4 w  zakresie ust.  1 i  2, który wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Marszałek Sejmu: G. Schetyna

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1172 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1171 z 20112011-09-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1170 z 20112011-09-21

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • Załączniki do pozwu o rozwód

  Składając pozew o rozwód powinnam dołączyć akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka lub odpisy skrócone tych aktów. Czy oznacza to, że mogę złożyć kopie tych (...)

 • Regulamin pracy a umowa o pracę

  Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.