Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1207 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-08-19
Data wejscia w życie:2011-10-14
Data obowiązywania:2011-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1207 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 205                — 12094 —                Poz. 1207


1207

USTA WA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Art. 

1. W  ustawie z  dnia 16 października 1992  r. o  orderach i  odznaczeniach (Dz.  U. Nr  90, poz.  450, z  późn. zm.1)) w  art.  19a wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „1. Nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowej są odznaczenia wojskowe o  charakterze pamiątkowym mające w  nazwie wyraz „Gwiazda” i  nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu albo prowadzenia operacji wojskowej, bądź określenia sposobu działania kontyngentu.

2. Odznaczenia, o których mowa w ust. 1, nadaje się:

1) żołnierzom, a także policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i  Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i  Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom cywilnym, co najmniej za jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej;

2) żołnierzom pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi w międzynarodowych strukturach wojskowych i wykonującym zadania w  rejonie działania kontyngentu lub w  rejonie prowadzenia operacji wojskowej, co najmniej za jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach tych struktur na danym terytorium;

3) członkom załóg wojskowych statków powietrznych pełniącym służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi i wykonującym zadania w przestrzeni powietrznej nad terytorium objętym działaniami polskiego kontyngentu wojskowego lub prowadzonej operacji wojskowej, co najmniej za jeden lot.”;

1)

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Odznaczenia, o których mowa w ust. 1, nadaje się również funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, co najmniej za jeden dzień nienagannej służby pełnionej w państwie, na terytorium którego działa polski kontyngent wojskowy lub prowadzona jest operacja wojskowa z udziałem żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działalnością tego kontyngentu lub prowadzenia tej operacji.”;

3) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Prezydent określi, w  drodze rozporządzenia, nazwę „Gwiazdy” właściwą dla sposobu działania kontyngentu, wstążkę, która uwzględnia w  swojej kolorystyce barwy przyjęte dla kontyngentu, okucie na wstążkę oraz wzór rysunkowy odznaki — kierując się koniecznością jednolitego określenia nazwy, wstążki, okucia oraz wzoru rysunkowego dla poszczególnych odznaczeń.”. Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, poz. 848 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1701) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przepisu art. 6 ust. 2 zmienianej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do nadań Orderu Krzyża Wojskowego, Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi z  Mieczami, Morskiego Krzyża Zasługi z  Mieczami oraz Lotniczego Krzyża Zasługi z  Mieczami za czyny dokonane w  czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w latach 2002—2007.”. Art. 3. Przepisu art. 6 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do nadań wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym mających w nazwie wyraz „Gwiazda”, za nienaganną służbę w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Nadanie tych odznaczeń uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2013 r. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1999  r. Nr  101, poz.  1177, z  2000  r. Nr  62, poz.  718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i  Nr  194, poz.  1432, z  2007  r. Nr  25, poz.  162 i  Nr  123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1207 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.