Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-10-14
Data obowiązywania:2011-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 206                — 12174 —                Poz. 1224


1224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Na podstawie art. 31d ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowa1 Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, posiadający jednocześnie specjalizację (ewentualnie I stopnia) w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału 2 Lekarz specjalista medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, a w przypadku kierunków leczniczych: choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby kobiece, choroby nerek i dróg moczowych, choroby dolnych dróg oddechowych, cukrzyca, choroby oka i przydatków oka zapewnione konsultacje lekarza specjalisty w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału x* nych z  zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr  139, poz.  1136 i Nr  223, poz.  1793 oraz z  2010  r. Nr 192, poz. 1285 i Nr 252, poz. 1698) w załączniku nr 1 w lp. II pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

x*

* lub lekarz specjalista w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału, po kursie w zakresie podstaw balneologii

x*(**)

x*(**)

* lub lekarz specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału po kursie w zakresie podstaw balneologii ** lub lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii, lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej będący jednocześnie lekarzem specjalistą w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym oddziału

§

2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego udzielanych od dnia 1 stycznia 2012 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr  216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1228 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1225 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1223 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1222 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1221 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1220 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1219 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1218 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1217 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1216 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1214 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1136

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 760

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.