Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-29
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2011-09-29
Data obowiązywania:2011-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 206                — 12183 —                Poz. 1227


1227

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt K 8/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący, Stanisław Biernat — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

or ze ka :

1. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr  122, poz.  1310, z  2003  r. Nr  139, poz.  1325 oraz z  2009  r. Nr 69, poz. 594) w zakresie, w jakim ma zastosowanie do art.  11 ust.  1 ustawy z  dnia 30 listopada 1995  r. o  pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z  2003  r. Nr  119, poz.  1115, z  2004  r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz.  1459 i  Nr  237, poz.  1650 oraz z  2009  r. Nr  30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779), je st zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 5 ust. 5 ustawy z 29 listopada 2000 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nadaje bankowi prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, je st zgodny z art. 20 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie je st nie zg o d n y z art. 76 i art. 75 ust. 1 Konstytucji. Maria Gintowt-Jankowicz Stanisław Biernat Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Rzepliński Andrzej Wróbel

po rozpoznaniu, z  udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i  Prokuratora Generalnego, na rozprawie w  dniu 13 września 2011  r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art.  3 ust.  1 ustawy z  dnia 29 listopada 2000  r. o  objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr  122, poz.  1310, ze zm.) w  zakresie, w  jakim ma zastosowanie do art.  11 ust.  1 ustawy z  dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, ze zm.), z art. 2 Konstytucji,

2) art. 5 ust. 5 ustawy z 29 listopada 2000 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nadaje bankowi prawo do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych bez uzyskania pisemnego oświadczenia kredytobiorcy o  poddaniu się egzekucji, z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 76 w związku z art. 75 ust. 1 Konstytucji,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1227 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1228 z 20112011-09-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1226 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1225 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1224 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1223 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1222 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1221 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1220 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru uprzedniej zgody przewozowej

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1219 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1218 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1217 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1216 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1215 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1214 z 20112011-09-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.