Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-11
Data wydania:2011-09-26
Data wejscia w życie:2011-10-23
Data obowiązywania:2011-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 2011


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 216                — 12494 —                Poz. 1276


1276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn Na podstawie art. 17a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.  U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;

2) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;

3) przypadki, w  których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania. § 2. Określa się wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia, do którego składania obowiązani są podatnicy podatku od spadków i darowizn. § 

3. Podatnicy podatku od spadków i  darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o  nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;

2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w  zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

1)

3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a  przy nabyciu w  drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. §  4. 

1. W  przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o  nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w  załączniku do rozporządzenia.

3. Przepisów ust.  1 i  2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia. § 5. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego o  nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w  brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z  wyłączeniem przypadków nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego. § 

6. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 23 października 2011 r.3) Minister Finansów: wz. L. Kotecki

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  75, poz.  398, Nr  85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 139, poz. 988 i Nr 246, poz. 1800).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1276 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1279 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1278 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1277 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1275 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1274 z 20112011-10-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-21 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-04 poz. 462

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1967

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 1996-11-07 poz. 721

  Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.