Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-12
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:2011-11-12
Data obowiązywania:2011-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 217                — 12514 —                Poz. 1280


1280

USTA WA z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.  U. Nr  62, poz.  504 oraz z  2010  r. Nr  127, poz.  857 i  Nr  152, poz.  1021) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej — należy przez to rozumieć imprezę o  charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, b) w  hali sportowej lub w  innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w  których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z  przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;”;

2) w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.”;

3) w art. 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej przewiduje zmienną liczbę uczestników tej imprezy, liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej na tej imprezie ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, przy czym organizator może

1)

ustalać liczebność tych służb proporcjonalnie do liczby osób obecnych na imprezie zgłoszonej w harmonogramie udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz w  harmonogramie opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu.”;

4) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a.”;

5) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: „Art. 8a. 1. Na imprezie masowej, z  wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i  spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.

2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z  dnia 26 października 1982  r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.2)).

4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w  twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z  ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

5. Do wniosku o  wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o  rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.”;

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990  r. o  Policji, ustawę z  dnia 12 października 1990  r. o ochronie granicy państwowej, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 21 maja 1999  r. o  broni i  amunicji, ustawę z  dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  115, poz.  793 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr  18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12515 —                Poz. 1280


6) w art. 13: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy, służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w  miejscu i  w  czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o  których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a—c.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2d w brzmieniu: „2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:

1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach ligi zawodowej;

2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych poza ramami ligi zawodowej. 2b. Administratorem danych zgromadzonych w systemie, o którym mowa:

1) w ust. 2a pkt 1 jest podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

2) w  ust. 2a pkt  2 jest właściwy związek sportowy. 2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o  których mowa w  ust.  2, muszą być podłączone do systemów, o  których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru identyfikacyjnego nadawanego przez administratora danych zgromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt  1 lub pkt  2, po przekazaniu danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1—3. 2d. Osobie uczestniczącej w meczu piłki nożnej nadaje się wyłącznie jeden numer identyfikacyjny ważny nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania. Systemy, o  których mowa w ust. 2a, zapewniają, że numery identyfikacyjne nadawane przez administratorów danych, o których mowa w ust. 2b, są zindywidualizowane i niepowtarzalne.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2, przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej oraz systemu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, określa podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej w porozumieniu z właściwym związkiem sportowym.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2, przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej poza ramami ligi zawodowej oraz systemu, o  którym mowa w  ust. 2a pkt  2, określa właściwy związek sportowy.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej obejmuje:

1) imię i nazwisko;

2) wizerunek twarzy;

3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany — rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) numer identyfikacyjny;

5) informację o  podmiocie, który wydał numer identyfikacyjny.”, f) uchyla się ust. 5, g) dodaje się ust. 6—14 w brzmieniu: „6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza oświadczenie o  spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2.

7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.

8. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje:

1) dane określone w ust. 4,

2) dane, o  których mowa w  art.  22 ust.  1 pkt 1 lit. a—c,

3) informacje o  zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez organizatorów imprez masowych — w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach ligi zawodowej.

9. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:

1) dane określone w ust. 4,

2) dane, o  których mowa w  art.  22 ust.  1 pkt 1 lit. a—c,

3) informacje o  zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez organizatorów imprez masowych — w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki nożnej.

10. Dane do systemów, o  których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie swojej właściwości:

1) właściwy polski związek sportowy;

2) podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

3) organizator meczu piłki nożnej;

4) Komendant Główny Policji;

5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

11. Podmioty przekazujące dane do systemów, o  których mowa w  ust.  2 i  2a, odpowiedzialne są za kompletność, aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12516 —                Poz. 1280


12. Dostęp do danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają:

1) właściwy polski związek sportowy;

2) podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej;

3) organizator meczu piłki nożnej;

4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;

5) Policja, w  zakresie weryfikacji poprawności informacji o  osobach, o  których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a—c, oraz w  związku z  prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

13. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia upływu ważności numeru identyfikacyjnego.

14. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w  ust.  2 i  2a, podlegają usunięciu, jeżeli:

1) zostały zgromadzone z  naruszeniem ustawy;

2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.”;

7) w art. 14: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zakaz klubowy, o  którym mowa w  ust.  1, dotyczy również kolejnych imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, i  może być nakładany za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem drużyny tego organizatora.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Jeżeli zakaz klubowy, o  którym mowa w ust. 1, został zastosowany przez związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki jako organizatora meczu piłki nożnej, wówczas osobie ukaranej służy prawo wniesienia do tego podmiotu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Związek sportowy lub podmiot prowadzący rozgrywki określa formę, tryb i termin złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 4, lub wniosku o  ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4a, a także tryb i termin ich rozpatrywania, w  swoim regulaminie wewnętrznym.”, d) uchyla się ust. 7, e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Informacja o  zastosowanym zakazie klubowym jest przetwarzana w systemach, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 2a.”;

8) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o  których mowa w  art.  13 ust.  4 pkt  1 i  4, a w przypadku braku numeru identyfikacyjnego dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt  1 i  3, oraz numer miejsca siedzącego, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.”, b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: „3) osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.”;

9) w art. 22: a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) informowania o  umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;”;

10) w art. 25: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i  komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i  państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i  środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.”;

11) w art. 26 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w  czasie jej trwania.”;

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12517 —                Poz. 1280


12) w art. 29: a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) niespełnienia przez organizatora obowiązków i  wymogów, o  których mowa w  art.  6 lub w art. 13 ust. 2.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w  drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie.”;

13) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organizator imprez masowych przeprowadzanych w trybie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (rejonowym, miejskim) Policji i komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, dysponentowi zespołów ratownictwa medycznego oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacje, o  których mowa w  art.  25 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 26 ust. 1 pkt 4—6.”;

14) w art. 31: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wykonując czynności, o  których mowa w  ust.  1 i  2, organ może korzystać z  sił i środków właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i  państwowego inspektora sanitarnego.”, b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, organ wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o  czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę.”;

15) w art. 34 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;”;

16) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: „Art. 34a. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Wydając decyzję, wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.

3. Decyzji o  przerwaniu imprezy masowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. O  treści decyzji wojewoda zawiadamia niezwłocznie organizatora imprezy masowej oraz odpowiednie podmioty wymienione w art. 25 ust. 1.

5. Decyzję doręcza się organizatorowi w  terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy masowej.”;

17) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komendant gromadzi i  przetwarza informacje dotyczące imprez masowych innych niż masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, w zakresie obejmującym dane o osobach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych imprez.”;

18) w  art.  38 w  ust.  1 w  pkt  16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „17) minister właściwy do spraw kultury fizycznej.”;

19) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: „Art. 45a. Komendant niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania, określoną w  przepisach o  wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego, informacje o miejscu i terminach imprez masowych w  zakresie dotyczącym poszczególnych osób, o  których mowa w  art.  22 ust.  1 pkt 1 lit. a, w stosunku do których orzeczono obowiązek przebywania w czasie trwania imprezy masowej w  określonym miejscu stałego pobytu.”;

20) art. 54—56 otrzymują brzmienie: „Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto w  czasie trwania:

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2) masowej imprezy sportowej przebywa w  sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i  nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12518 —                Poz. 1280


Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”;

21) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: „Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.”;

22) w art. 58: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej.”;

23) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;

24) art. 61 otrzymuje brzmienie: „Art. 61. Kto w  miejscu i  w  czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.”;

25) art. 63 otrzymuje brzmienie: „Art. 63. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54—57a prowadzi się na podstawie przepisów o  postępowaniu przyspieszonym, o  którym mowa w  rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

— Kodeks postępowania w  sprawach o  wykroczenia (Dz.  U. z  2008  r. Nr  133, poz. 848, z późn. zm.3)).”;

26) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 64. Postępowanie w  sprawach o  przestępstwa określone w  art.  59—61 prowadzi się na podstawie przepisów o  postępowaniu przyspieszonym, o  którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.4)), o ile zachodzą przesłanki do rozpoznania sprawy w tym postępowaniu.”;

27) w art. 65: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa, w  czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.

4. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, o którym mowa w ust. 3, w szczególności rodzaje meczów piłki nożnej, nazwy klubów sportowych oraz jego zakres terytorialny.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, orzeka się na okres od 6 miesięcy do lat 3, nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową.”;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  214, poz.  1344 i  Nr  237, poz.  1651, z  2009  r. Nr  178, poz.  1375, Nr  190, poz.  1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz.  1071 i  Nr  106, poz.  1149, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, z  2003  r. Nr  17, poz.  155, Nr  111, poz.  1061 i  Nr  130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz.  889, Nr  240, poz.  2405 i  Nr  264, poz.  2641, z  2005  r. Nr  10, poz.  70, Nr  48, poz.  461, Nr  77, poz.  680, Nr  96, poz.  821, Nr  141, poz.  1181, Nr  143, poz.  1203, Nr  163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr  112, poz.  766, Nr  123, poz.  849 i  Nr  128, poz.  903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr  123, poz.  802, Nr  182, poz.  1133, Nr  208, poz.  1308, Nr  214, poz.  1344, Nr  225, poz.  1485, Nr  234, poz.  1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz.  1051, Nr  144, poz.  1178, Nr  168, poz.  1323, Nr  178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr  7, poz.  46, Nr  98, poz.  626, Nr  106, poz.  669, Nr  122, poz.  826, Nr  125, poz.  842, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  48, poz.  245 i  246, Nr  53, poz.  273, Nr  112, poz.  654, Nr  117, poz.  678,  Nr  142, poz. 829 i Nr 191, poz. 1135.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12519 —                Poz. 1280


28) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu: „Art. 65a. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny określony w art. 65 ust. 1 i 2, uznać go za wykonany, jeżeli ukarany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.”;

29) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 9a w brzmieniu: „Rozdział 9a Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 Art. 68a. 1. W  celu zapewnienia bezpieczeństwa i  porządku publicznego podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zwanego dalej „Turniejem UEFA EURO 2012”, a także w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i  wykroczeń związanych z  tym Turniejem oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i  wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe:

1) o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i  porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i  instytucje państwowe, w  tym również w  wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,

3) uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw — także bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą, w okresie, o którym mowa w art. 68c ust. 1.

2. Do zakresu informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.  20 ust. 2b ustawy z  dnia 6  kwietnia 1990  r. o  Policji (Dz.  U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.5)).

5)

Art. 68b.

1. Udostępnienie przez Policję informacji, o których mowa w art. 68a ust. 1, organom władzy publicznej, służbom i  instytucjom państwowym, w  tym również zagranicznym i  międzynarodowym, odbywa się na zasadach określonych w  niniejszej ustawie, ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6)), ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.  U. Nr  182, poz.  1228), a  także umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Odmowa udostępnienia informacji, o  których mowa w  art. 68a ust.  1, następuje, jeżeli ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji. Art. 68c. 1. Informacje, o których mowa w art. 68a ust.  1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z  niniejszego rozdziału, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2012 r.

2. Po upływie okresu, o  którym mowa w  ust.  1, informacje, o  których mowa w art. 68a ust. 1, usuwa się ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, z  wyjątkiem informacji, o  których mowa w  art.  20 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań. Art. 68d. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w  art. 68a ust.  1, Policja, na wniosek upoważnionego organu Unii Europejskich Związków Piłkarskich (Union of European Football Associations) zwanej dalej „UEFA”, może dokonywać sprawdzenia osoby ubiegającej się o  akredytację UEFA w  zakresie możliwości stwarzania przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i  porządku publicznego podczas Turnieju UEFA EURO 2012.

2. Policja przedstawia upoważnionemu organowi UEFA, na jego wniosek, opinię o  osobie ubiegającej się o  akredytację UEFA, przygotowaną na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych przez Policję lub zbiorach danych dostępnych Policji.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205 i Nr 207, poz. 1229.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.  U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2004  r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z  2010  r. Nr  41, poz.  233, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  229, poz. 1497.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12520 —                Poz. 1280


3. Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera imię i  nazwisko osoby ubiegającej się o akredytację UEFA, serię i numer dokumentu tożsamości tej osoby, przekazane przez upoważniony organ UEFA, oraz rekomendację albo brak rekomendacji Policji do przyznania akredytacji UEFA. W  opinii nie zamieszcza się innych informacji, w  szczególności innych danych osobowych.

4. Opinia, o której mowa w ust. 2, nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.

5. Akredytacją UEFA, w  rozumieniu niniejszego artykułu, jest indywidualne oraz niezbywalne uprawnienie wstępu do:

1) jednej lub więcej stref (sektorów) na jednym lub więcej stadionach, na których rozgrywane będą mecze piłki nożnej w  ramach Turnieju UEFA EURO 2012, zwane dalej „meczami UEFA EURO 2012”;

2) jednej lub więcej stref na terenach lub w  budynkach użytkowanych przez UEFA podczas Turnieju UEFA EURO

2012. Art. 68e. 1. W okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 8 lipca 2012  r. funkcjonariuszy Straży Granicznej wykonujących zadania związane z  kontrolą bezpieczeństwa w związku z przewozem lotniczym w międzynarodowej komunikacji lotniczej, o  której mowa w  ustawie z  dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.7)), mogą wspierać upoważnieni pracownicy służby ochrony lotniska, o  której mowa w tej ustawie.

2. Szczegółowe zasady organizacji wsparcia, o którym mowa w ust. 1, obejmujące w  szczególności: okres wsparcia i liczbę pracowników mających uprawnienia do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w  komunikacji lotniczej, organizację pracy na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa określą, w drodze porozumienia, właściwi komendanci placówek Straży Granicznej i zarządzający lotniskami. Art. 68f. 1. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012  r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na reali7)

zację zadań bezpośrednio związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w  czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby, wypłacany jest w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej „ekwiwalentem”.

2. Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej. Przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt  8, art.  13 ust.  6 pkt  17 oraz art.  35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz.  U. z  2009  r. Nr  12, poz.  68, z  późn. zm.8)) nie stosuje się.

4. Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i  Biura Ochrony Rządu, określanego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy jako wielokrotność kwoty bazowej.

5. Ekwiwalent przysługuje funkcjonariuszowi niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w  tym również delegowanemu do pełnienia służby w  innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w  wymiarze, w jakim został wyznaczony do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

6. Ekwiwalent jest wypłacany ze środków budżetu państwa. Art. 68g. W  odniesieniu do zaliczek na poczet zamówień, których przedmiotem jest wykonanie usług niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i  porządku publicznego podczas Turnieju UEFA EURO 2012, minister właściwy do spraw wewnętrznych, jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Biuro Ochrony Rządu mogą nie stosować przepisów art. 151a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  113, poz.  759, z późn. zm.9)).

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr  144, poz.  901, Nr  177, poz.  1095, Nr  180, poz.  1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  239, poz. 1589 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 207, poz. 1230.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U.  z  2010  r. Nr  161, poz.  1078 i  Nr  182, poz.  1228 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  28, poz.  143 i Nr 87, poz. 484.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12521 —                Poz. 1280


Art. 68h. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej na meczu UEFA EURO 2012 określa się zgodnie z  art.  6, z  zastrzeżeniem, że nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb porządkowych i informacyjnych stanowią członkowie służby porządkowej. Art. 68i. 1. Do meczu UEFA EURO 2012 nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 1 i 2.

2. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do przebywania na meczu UEFA EURO 2012 umieszcza się numer miejsca siedzącego. Art. 68j. Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej polegającej na publicznym oglądaniu przekazu telewizyjnego meczu UEFA EURO 2012 na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o  przekątnej przekraczającej 3 m, do wniosku, o  którym mowa w  art.  25 ust.  1 pkt  1, dołącza dokument potwierdzający zgodę wydaną przez właściwy organ UEFA lub podmiot posiadający stosowne pełnomocnictwo tego organu, upoważniający do prezentowania obrazu na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o  przekątnej przekraczającej 3 m, zawierającego przekaz telewizyjny z przebiegu meczów UEFA EURO

2012. Art. 68k. 1. W związku z meczem UEFA EURO 2012 lub imprezą masową artystyczno-rozrywkową polegającą na publicznym oglądaniu przekazu telewizyjnego meczu UEFA EURO 2012, podczas których istnieje uzasadnione ryzyko naruszenia prawa, właściwy miejscowo prezes sądu, prokurator lub komendant Policji może, w  drodze decyzji, zobowiązać tłumacza przysięgłego do pozostawania w  gotowości do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego, określając niezbędny czas, a  także wskazując miejsce, gdzie tłumacz przysięgły powinien przebywać w  czasie pozostawania w  gotowości. Decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności.

2. Przepisy ustawy z  dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.  U. Nr  273, poz.  2702, z  2006  r. Nr  107, poz.  722, z  2010  r. Nr  182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) stosuje się odpowiednio.

3. Za pozostawanie w  gotowości tłumaczowi przysięgłemu przysługuje wynagrodzenie w  wysokości 10 zł za godzinę.”;

30) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: „Art. 79a. Przepisy rozdziału 9a obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz.  U. z  2010  r. Nr  46, poz.  275, z  późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu: „Art. 50a. § 1. Kto w  miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a  okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w  celu popełnienia przestępstwa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. § 2. W  razie popełnienia wykroczenia określonego w  §  1 orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.”;

2) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w  błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.”. Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.  U. z  2007  r. Nr  43, poz.  277, z  późn. zm.11)) w art. 15:

1) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) obserwowania i  rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych;”;

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: „7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych.

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  106, poz.  672, Nr  152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z  2011  r. Nr  53, poz.  273, Nr  117, poz.  677,  Nr  171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205 i Nr 207, poz. 1229.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12522 —                Poz. 1280


7b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia, pokoje przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i  znosić komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji.”;

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w  jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład,

2) warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w  jednostkach organizacyjnych Policji, w  których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej,

3) warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w  których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone w  związku z  naruszeniem porządku prawnego, na czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru realizowanych wobec tych osób czynności służbowych,

4) warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka,

5) regulamin pobytu osób w  pomieszczeniach, pokojach i  izbach, o  których mowa w ust. 1 pkt 4a, uwzględniając ich lokalizację, wyposażenie, warunki techniczne pomieszczeń i niezbędne części składowe,

6) sposób przechowywania i  niszczenia zapisów obrazu z  pomieszczeń, pokoi i  izb, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem — kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób, wobec których działania te są podejmowane.”;

4) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Zgromadzone zapisy obrazu z  pomieszczeń, izb i  pokoi, o  których mowa w  ust.  1 pkt  4a, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w  sprawach o  wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być

wykorzystanymi w  postępowaniu w  ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, a następnie je niszczy.”. Art. 

4. W  ustawie z  dnia 12 października 1990  r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz.  255) po art. 17a dodaje się art. 17aa—17ac w brzmieniu: „Art. 17aa. 1. W celu przygotowania i utrzymania warunków do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na drogach, liniach kolejowych, lotniskach, w  portach, obiektach portowych lub na przystaniach, na których w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej możliwe będzie utworzenie drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i  morskich przejść granicznych w celu realizowania kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi wykaz przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej powiadamia zarządcę drogi, zarządzającego infrastrukturą kolejową, lotniskiem, portem, obiektem portowym lub przystanią o  ujęciu w  wykazie przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zarządzanej przez nich drogi, linii kolejowej, lotniska, portu, obiektu portowego lub przystani.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, uwzględniając potrzebę zamieszczenia w  wykazie informacji istotnych dla zarządcy drogi, zarządzającego infrastrukturą kolejową, lotniskiem, portem, obiektem portowym lub przystanią, przy planowaniu rozwiązań organizacyjnych umożliwiających taką kontrolę. Art. 17ab. 1. Zarządca drogi publicznej ujętej w wykazie przejść granicznych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zobowiązany jest do:

1) przygotowania projektów zmiany organizacji ruchu oraz przygotowania odpowiedniego oznakowania drogi zapewniającego bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) uwzględnienia przy budowie lub przebudowie drogi przecinającej granicę państwową warunków umożliwiających prowadzenie kon-

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12523 —                Poz. 1280


troli granicznej w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej;

3) wprowadzenia na przejściach granicznych, z  dniem tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, organizacji ruchu zgodnej z  projektami, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonymi przez właściwy organ zarządzający ruchem na drodze, na wniosek właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej.

2. Skierowanie wniosku, o którym mowa w  ust.  1 pkt  3, powinno nastąpić nie później niż z  chwilą tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej. Art. 17ac. 1. Zarządzający infrastrukturą kolejową, lotniskiem, portem, obiektem portowym lub przystanią oraz przewoźnicy kolejowi, w  przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, udzielają Straży Granicznej pomocy w zakresie organizacji kontroli granicznej niezbędnej do sprawnego jej przeprowadzania oraz są zobowiązani do uzgodnienia z  właściwym komendantem placówki Straży Granicznej miejsca przeprowadzania kontroli granicznej osób przekraczających granicę wewnętrzną w  rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Straż Graniczna powinna uwzględniać inne zadania własne właściwych zarządców infrastruktury.

2. Do finansowania zadań, o których mowa w  ust.  1, stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 2a.”. Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.  U. Nr  88, poz.  553, z  późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 41b otrzymuje brzmienie:

12)

„Art. 41b. § 1. Sąd może orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związku z  taką imprezą, a  udział sprawcy w  imprezach masowych zagraża dobrom chronionym prawem. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową w wypadkach wskazanych w ustawie. § 2. Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może orzec obowiązek przebywania skazanego w  czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w  określonym miejscu stałego pobytu, kontrolowany w  sposób określony w  przepisach o  wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego. § 4. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową i  obowiązek określony w § 3, w razie ponownego skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową. § 5. W  szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może orzec, że po upływie okresu, na który orzeczono obowiązek określony w § 3, skazany będzie obowiązany do stawiennictwa w  czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji. § 6. Łączny czas stosowania wobec skazanego obowiązków, określonych w § 3 i 5, nie może przekroczyć okresu orzeczonego wobec skazanego zakazu wstępu na imprezę masową. § 7. Jeżeli z okoliczności wynika, że wykonanie obowiązku określonego w § 3 jest niemożliwe lub jego orzeczenie jest oczywiście niecelowe, w  miejsce tego obowiązku orzeka się obowiązek stawiennictwa skazanego w  czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz.  931, z  2000  r. Nr  48, poz.  548, Nr  93, poz.  1027 i  Nr  116, poz.  1216, z  2001  r. Nr  98, poz.  1071, z  2003  r. Nr  111, poz.  1061, Nr  121, poz.  1142, Nr  179, poz.  1750, Nr  199, poz.  1935 i  Nr  228, poz.  2255, z  2004  r. Nr  25, poz.  219, Nr  69, poz.  626, Nr  93, poz.  889 i  Nr  243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i  Nr  226, poz.  1648, z  2007  r. Nr  89, poz.  589, Nr  123, poz.  850, Nr  124, poz.  859 i  Nr  192, poz.  1378, z  2008  r. Nr  90, poz.  560, Nr  122, poz.  782, Nr  171, poz.  1056, Nr  173, poz.  1080 i  Nr  214, poz.  1344, z  2009  r. Nr  62, poz.  504, Nr  63, poz.  533, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz.  1589, z  2010  r. Nr  7, poz.  46, Nr  40, poz.  227 i  229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr  152, poz.  1018 i  1021, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr  24, poz.  130, Nr  39, poz.  202, Nr  48, poz.  245, Nr  72, poz.  381, Nr  94, poz.  549, Nr  117, poz.  678, Nr  133, poz. 767, Nr 160, poz. 964 i Nr 191, poz. 1135.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12524 —                Poz. 1280


§ 8. Nakładając obowiązek, o  którym mowa w § 3, 5 lub 7, sąd określa imprezy masowe, w  czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując w  szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy. § 9. Obowiązki orzekane na podstawie §  3, 5 i  7 orzeka się w  miesiącach i  latach. Obowiązek, o  którym mowa w  §  3, orzeka się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i  nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś obowiązek, o którym mowa w § 7, orzeka się na okres od 6 miesięcy do lat 6, nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową.”;

2) w art. 84 dodaje się § 3 w brzmieniu: „§ 3. Sąd może zwolnić skazanego z  obowiązku orzeczonego na podstawie art. 41b § 5 lub 7 po upływie połowy okresu, na który go orzeczono, jeżeli obowiązek był stosowany przynajmniej przez rok, a zachowanie skazanego wskazuje, że dalsze stosowanie obowiązku nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego.”;

3) po art. 224 dodaje się art. 224a w brzmieniu: „Art. 224a. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o  istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”;

4) art. 244 otrzymuje brzmienie: „Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w  określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;

5) art. 244a otrzymuje brzmienie: „Art. 244a. § 1. Kto nie stosuje się do orzeczonego w  związku z  zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w  jednostce organizacyjnej Policji lub w  miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. § 2. Tej samej karze podlega, kto udaremnia lub utrudnia kontrolowanie, w sposób określony w przepisach o  wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego, orzeczonego wobec niego obowiązku, o którym mowa w § 1.”;

6) po art. 254 dodaje się art. 254a w brzmieniu: „Art. 254a. Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Art. 6. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz.  U. Nr  89, poz.  555, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

13)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz.  1071 i  Nr  106, poz.  1149, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, z  2003  r. Nr  17, poz.  155, Nr  111, poz.  1061 i  Nr  130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr  10, poz.  70, Nr  48, poz.  461, Nr  77, poz.  680, Nr  96, poz.  821, Nr  141, poz.  1181, Nr  143, poz.  1203, Nr  163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr  112, poz.  766, Nr  123, poz.  849 i  Nr  128, poz.  903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr  123, poz.  802, Nr  182, poz.  1133, Nr  208, poz.  1308, Nr  214, poz.  1344, Nr  225, poz.  1485, Nr  234, poz.  1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz.  1051, Nr  144, poz.  1178, Nr  168, poz.  1323, Nr  178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr  7, poz.  46, Nr  98, poz.  626, Nr  106, poz.  669, Nr  122, poz.  826, Nr  125, poz.  842, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  48, poz.  245 i  246, Nr  53, poz.  273, Nr  112, poz.  654, Nr  117, poz.  678,  Nr  142, poz. 829 i Nr 191, poz. 1135.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12525 —                Poz. 1280


1) w art. 177 § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i  dźwięku. W  postępowaniu przed sądem w  czynności w  miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.”;

2) w art. 325b w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przewidziane w art. 159, art. 254a i art. 262 § 2 Kodeksu karnego,”;

3) w art. 517b po § 2 dodaje się § 2a—2d w brzmieniu: „§ 2a. Można odstąpić od przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy ujętego w  warunkach określonych w  §  1, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez sprawcę we wszystkich czynnościach sądowych, w  których ma on prawo uczestniczyć, w szczególności złożenie przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość z  jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W  takim wypadku złożenie wniosku o  rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z przekazaniem sprawcy do dyspozycji sądu. § 2b. W wypadku określonym w § 2a we wszystkich czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, bierze udział w miejscu przebywania sprawcy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w  sądzie, w  którego okręgu przebywa sprawca. § 2c. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a został ustanowiony obrońca, uczestniczy on w czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu przebywania sprawcy. § 2d. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a w odniesieniu do sprawcy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 204 § 1, tłumacz uczestniczy w czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu przebywania sprawcy.”;

4) w art. 517c po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a podejrzanego należy pouczyć ponadto o treści art. 517b § 2a i 2c, art. 517e § 1a i art. 517ea.”;

5) w art. 517d: a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporządza się odpisy wniosku o  rozpo-

znanie sprawy dla sprawcy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych do sądu i pozostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakończeniu wszystkich czynności sądowych przeprowadzanych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt sprawy.”, b) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty jest obowiązana stawić się w  sądzie lub w  miejscu przebywania sprawcy we wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się.”;

6) w art. 517e po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. W  wypadku określonym w  art. 517b §  2a prezes sądu lub sąd, w  sposób wskazany w art. 137, zawiadamia oskarżonego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, o doręczeniu wniosku o  rozpoznanie sprawy i  oznacza czas na przygotowanie się do obrony. Oskarżonemu oraz jego obrońcy doręcza się za pokwitowaniem przez funkcjonariusza Policji odpisy wniosku o rozpoznanie sprawy oraz udostępnia się kopie dokumentów, o  których mowa w  art. 517d §  1a. Zatrzymanemu oskarżonemu należy umożliwić, w  miejscu jego przebywania, kontakt z obrońcą bez obecności osób trzecich.”;

7) po art. 517e dodaje się art. 517ea w brzmieniu: „Art. 517ea. § 1. W wypadku określonym w art. 517b §  2a podczas czynności sądowych, w  których oskarżony uczestniczy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, uczestnicy postępowania mogą składać wnioski oraz inne oświadczenia oraz dokonywać czynności procesowych wyłącznie ustnie do protokołu. O treści wszystkich pism procesowych, które wpłynęły do akt sprawy od chwili przekazania do sądu wniosku o  rozpoznanie sprawy, sąd jest obowiązany poinformować przy najbliższej czynności procesowej oskarżonego oraz jego obrońcę. Na żądanie oskarżonego lub obrońcy sąd ma obowiązek odczytać treść tych pism. § 2. W wypadku określonym w art. 517b § 2a pisma procesowe oskarżonego i  jego obrońcy, których nie można było przekazać do sądu, mogą być przez nich odczytane na rozprawie. Z chwilą ich odczytania wywołują one skutek procesowy i  są traktowane jako czynności dokonane w formie ustnej.”;

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12526 —                Poz. 1280


8) w art. 517g § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w  jej toku stwierdzi, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w  trybie przyspieszonym albo nie można jej rozpoznać z zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw w  rozprawie, o  którym mowa w art. 517f § 1, rozpoznaje sprawę w  dalszym ciągu w  trybie uproszczonym w tym samym składzie. Jeżeli jednak zachodzi wypadek określony w art. 517b § 2a, rozprawę należy wyznaczyć w  takim terminie albo ją przerwać albo odroczyć, aby umożliwić osobiste uczestniczenie w  niej oskarżonego. W razie niemożności rozpoznania sprawy także w  trybie uproszczonym sąd rozstrzyga w  przedmiocie środka zapobiegawczego i  przekazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych, zawiadamiając o tym pokrzywdzonego.”;

9) po art. 517g dodaje się art. 517ga w brzmieniu: „Art. 517ga. W  razie zarządzenia przerwy w  rozprawie lub zmiany trybu postępowania w dalszym postępowaniu nie stosuje się w  stosunku do oskarżonego  sposobu uczestniczenia w  czynnościach sądowych przewidzianego w art. 517b § 2a.”. Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.14)) w  art. 181b dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 2. W razie orzeczenia obowiązku przebywania skazanego w  czasie trwania imprezy masowej w  miejscu stałego pobytu, kontrolowanego w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego, sąd przesyła odpis wyroku sądowi penitencjarnemu, właściwemu dla miejsca stałego pobytu skazanego, w celu wykonania wyroku w zakresie tego obowiązku.”. Art. 

8. W  ustawie z  dnia 21 maja 1999  r. o  broni i  amunicji (Dz.  U. z  2004  r. Nr  52, poz.  525, z  późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

14)

1) w art. 18 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) przemieszcza się z  rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w  stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.”;

2) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w  stanie rozładowanym.”. Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 91 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Organ określony w  §  2 może odstąpić od przymusowego doprowadzenia sprawcy do sądu, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez sprawcę we wszystkich czynnościach sądowych, w  których ma on prawo uczestniczyć, w  szczególności możliwość złożenia przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość z  jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.”;

2) w art. 92 w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W  postępowaniu przyspieszonym, z  zastrzeżeniem art. 92a:”;

3) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: „Art. 92a. W  postępowaniu przyspieszonym, toczącym się z  zastosowaniem art.  91 §  2a, stosuje się przepisy niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:

1) wniosek o ukaranie nie może być złożony ustnie do protokołu;

2) we wszystkich czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość, bierze udział w  miejscu przebywania sprawcy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w  sądzie, w którego okręgu przebywa sprawca;

3) jeżeli został ustanowiony obrońca lub wezwano tłumacza, uczestniczą oni w  czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwia16)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1997  r. Nr  160, poz.  1083, z  1999  r. Nr  83, poz.  931, z  2000  r. Nr  60, poz.  701 i  Nr  120, poz.  1268, z  2001  r. Nr  98, poz.  1071 i  Nr  111, poz.  1194, z  2002  r. Nr  74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr  142, poz.  1380 i  Nr  179, poz.  1750, z  2004  r. Nr  93, poz.  889, Nr  210, poz.  2135, Nr  240, poz.  2405, Nr  243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i  Nr  178, poz.  1479, z  2006  r. Nr  104, poz.  708 i  Nr  226, poz.  1648, z  2007  r. Nr  123, poz.  849, z  2008  r. Nr  96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr  115, poz.  963, Nr  190, poz.  1475, Nr  201, poz.  1540 i  Nr  206, poz.  1589, z  2010  r. Nr  34, poz.  191, Nr  40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734 i Nr 185, poz. 1092.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  96, poz.  959, z  2006  r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr  195, poz.  1199, z  2009  r. Nr  168, poz.  1323, z  2010  r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12527 —                Poz. 1280


jących przeprowadzenie tych czynności na odległość, w  miejscu przebywania sprawcy;

4) prezes sądu lub sąd, w sposób wskazany w  art.  137 Kodeksu postępowania karnego, zawiadamia obwinionego o doręczeniu wniosku o ukaranie; obwinionemu doręcza się za pokwitowaniem przez funkcjonariusza organu, o którym mowa w art. 91 § 2, odpis wniosku o ukaranie oraz udostępnia się kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych do sądu;

5) art. 517ea Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio; świadków i  biegłych można także przesłuchać przy zastosowaniu art. 177 § 1a Kodeksu postępowania karnego;

6) w razie zarządzenia przerwy w rozprawie lub zmiany trybu postępowania w dalszym postępowaniu nie stosuje się w stosunku do obwinionego sposobu uczestniczenia w  czynnościach sądowych przewidzianego w  art.  91 §  2a; termin rozpoznania sprawy przed sądem należy tak ustalić, aby umożliwić osobiste uczestniczenie w niej obwinionego.”;

4) w art. 96 po § 1a dodaje się § 1aa w brzmieniu: „§ 1aa. W  postępowaniu mandatowym, w  sprawach o  czyny określone w  art.  54—56 i  art.  57a ustawy z  dnia 20 marca 2009  r. o  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.  U. Nr  62, poz.  504, z  2010  r. Nr  127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł.”. Art. 10. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w  systemie dozoru elektronicznego (Dz.  U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  art.  1 w  pkt  4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) warunki wykonywania, organizowanie i  kontrolowanie oraz nadzór nad wykonywaniem orzeczonego w  związku z  zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej.”;

2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: „Rozdział 5a Warunki wykonywania, organizowanie i kontrolowanie oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej Art. 83a. Do kontrolowania wykonywania orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwa-

nia imprezy masowej, zwanego dalej „obowiązkiem przebywania”, stosuje się aparaturę monitorującą, o  której mowa w art. 2 ust. 1. Art. 83b. W sprawach wykonania obowiązku przebywania, właściwy jest sąd penitencjarny, w  okręgu którego skazany ma miejsce stałego pobytu. Art. 83c. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego wyroku sąd penitencjarny wydaje postanowienie, w  którym:

1) określa miejsce wykonywania obowiązku przebywania, kontrolowanego przy użyciu aparatury monitorującej oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych;

2) wyznacza termin i  określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenia nadajnika;

3) wskazuje obowiązek przebywania skazanego w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprez masowych, w terminach, o których będzie informowany przez centralę monitorowania;

4) określa datę zakończenia kontrolowania obowiązku przebywania przy użyciu aparatury monitorującej.

2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, sąd penitencjarny ustala, czy na przeszkodzie kontrolowaniu obowiązku przebywania przy użyciu aparatury monitorującej nie stoją warunki techniczne. W  tym celu sąd żąda nadesłania informacji od upoważnionego podmiotu dozorującego.

3. Wydając postanowienie, o którym mowa w ust. 1, sąd penitencjarny poucza skazanego o  przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach naruszenia warunków wykonywania obowiązku przebywania, kontrolowanego przy użyciu aparatury monitorującej.

4. Odpis postanowienia sądu penitencjarnego przesyła się niezwłocznie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu. Art. 83d.

1. Jeżeli informacje nadesłane przez upoważniony podmiot dozorujący wskazują na brak warunków technicznych do kontrolowania wykonywania obowiązku przebywania za pomocą aparatury monitorującej, sąd penitencjarny niezwłocznie zamienia ten obowiązek na obowiązek stawiennictwa, w  czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji lub w  miejscu określonym przez właściwego, ze wzglę-

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12528 —                Poz. 1280


du na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, zwany dalej „obowiązkiem stawiennictwa”.

2. Wydając postanowienie o  zamianie obowiązku przebywania na obowiązek stawiennictwa, określa się wymiar obowiązku stawiennictwa zgodnie z  wyrokiem, mocą którego obowiązek orzeczono.

3. Na poczet obowiązku stawiennictwa zalicza się okres pomiędzy uprawomocnieniem wyroku a  wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1. Art. 83e. Sąd penitencjarny zamienia obowiązek przebywania na obowiązek stawiennictwa, jeżeli:

1) skazany udaremnia lub utrudnia kontrolowanie przy użyciu aparatury monitorującej obowiązku przebywania;

2) zaistniała okoliczność uniemożliwiająca kontrolowanie przy użyciu aparatury monitorującej obowiązku przebywania lub czyniąca takie kontrolowanie oczywiście niecelowym. Art. 83f. W  przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, sędzia penitencjarny może zezwolić skazanemu na przebywanie poza miejscem stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej. Art. 83g. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd penitencjarny może zmienić miejsce, w  którym obowiązek przebywania orzeczony wobec skazanego będzie kontrolowany przy użyciu aparatury monitorującej; przepisy art. 83c ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio. Art. 83h. Postanowienia sądu penitencjarnego wydane na podstawie przepisów niniejszego rozdziału podlegają wykonaniu niezwłocznie. Art. 83i. Na postanowienia wydane na podstawie przepisów niniejszego rozdziału przysługuje zażalenie, z tym że na postanowienie wydane na podstawie art. 83c ust. 1 zażalenie przysługuje jedynie w zakresie określenia daty zakończenia kontrolowania obowiązku przebywania przy użyciu aparatury monitorującej. Art. 83j. 1. Podmiot prowadzący centralę monitorowania niezwłocznie informuje skazanego o  terminach imprez masowych, w  czasie trwania których ma on obowiązek przebywać w  miejscu stałego pobytu.

2. Terminy imprez masowych, o  których mowa w  ust.  1, podmiot prowadzący centralę monitorowania określa na podstawie informacji przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

3. Na skazanym spoczywa obowiązek kontaktowania się z podmiotem prowadzącym centralę monitorowania. Art. 83k. Do wykonywania, organizowania i  kontrolowania oraz nadzoru nad wykonywaniem obowiązku przebywania stosuje się odpowiednio, z  wyłączeniem przepisów w zakresie regulującym zadania sądowego kuratora zawodowego, przepisy art. 8 ust.  1, art.  15, 16, 25, art.  27 ust.  2 oraz rozdziałów 4 i 5.”. Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy. Art.  12. 

1. W  celu sfinansowania zadań określonych w  art. 68f ustawy zmienianej w  art.  1 oraz w  art.  17aa—17ac ustawy zmienianej w  art.  4 ustala się w 2012 r. maksymalne limity wydatków dla:

1) budżetu państwa w kwocie 20 803 600 zł;

2) budżetów samorządów wojewódzkich w  kwocie 349 500 zł;

3) budżetów samorządów powiatowych w  kwocie 101 700 zł;

4) budżetów 48 600 zł. samorządów gminnych w  kwocie

2. W  przypadku gdy środki finansowe nie pokrywałyby skutków sfinansowania uprawnień funkcjonariuszy służb wymienionych w  art. 68f ust.  1 ustawy zmienianej w  art.  1 do ekwiwalentu za wszystkie godziny wypracowane w  ramach przedłużonego czasu służby, dla każdego uprawnionego funkcjonariusza, obniża się wymiar godzin, za które wypłaca się ekwiwalent, proporcjonalnie do wymiaru, w  jakim środki umożliwiają sfinansowanie tych uprawnień ogółem.

3. Wskaźnik procentowy wymiaru godzin, o  którym mowa w ust. 2, ogłasza się w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w drodze obwieszczenia, na podstawie zbiorczych danych o  liczbie godzin przedłużonego czasu służby, przekazanych przez kierowników służb wymienionych w art. 68f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 niezwłocznie po upływie okresu wskazanego w tym przepisie.

4. Za pozostały, przedłużony czas służby, funkcjonariuszowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 13. Przepisy art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w  zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej rozgrywanych:

1) w  ramach ligi zawodowej — stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy;

Dziennik Ustaw Nr 217                — 12529 —                Poz. 1280


2) w ramach I ligi piłki nożnej — stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;

3) w ramach pozostałych rozgrywek — stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1—5, 7—16, 18 i 20—26, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 17, 19, 27 i 28, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1293 z 20112011-10-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1292 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1290 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1289 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1286 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1285 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1284 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1283 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1282 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Duszniki Zdrój — młyn papierniczy"

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1281 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.