Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-12
Data wydania:2011-09-22
Data wejscia w życie:2011-10-27
Data obowiązywania:2011-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 217                — 12551 —                Poz. 1287


1287

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010  r. o  zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 11 stycznia 2011  r. w  sprawie warunków i  trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z  zagranicą (Dz. U. Nr  18, poz.  92) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Koszt kwalifikowalny może nie zostać objęty pomocą publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, jeżeli wynika to z  umowy lub innego dokumentu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.

1)

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia wkładu własnego w  wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych, pochodzącego ze źródeł własnych lub z  zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem finansowania ze środków publicznych.”;

2) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) badań podstawowych — 80% kosztów kwalifikowalnych;”;

3) w § 20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego niewykorzystane przez przedsiębiorcę w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w  kolejnych latach wykonywania zadań określonych w umowie.”. §

2. Do wniosków o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego złożonych i  nierozpatrzonych przed dniem wejścia w  życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1287 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1293 z 20112011-10-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt SK 6/10

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1292 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1291 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1290 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1289 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1288 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1286 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1285 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1284 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1283 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej”

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1282 z 20112011-10-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Duszniki Zdrój — młyn papierniczy"

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1281 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1280 z 20112011-10-12

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-05 poz. 478

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-02 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.