Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-08
Data wydania:2011-10-14
Data wejscia w życie:2011-11-23
Data obowiązywania:2011-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 236                — 13746 —                Poz. 1404


1404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia Na podstawie art.  118 ust.  2  ustawy z  dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie warunków otrzymywania posiłków i  napojów przez cudzoziemców umieszczonych w  strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia (Dz. U. Nr 236, poz. 1742 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  „§ 2.

1. Cudzoziemcy przebywający w  obiektach otrzymują trzy posiłki dziennie, w  tym jeden posiłek gorący, oraz napoje. 

2. Cudzoziemcy przebywający w  obiektach otrzymują posiłki i napoje o wartości energetycznej dziennej: 

1) od 300 do 900 kcal — do ukończenia

6. miesiąca życia; 

2) od 700 do 1000 kcal — od

7. miesiąca do ukończenia

1. roku życia; 

3) od 1000 do 1700 kcal — powyżej

1. roku do ukończenia

4. roku życia; 

4) od 1700 do 2600 kcal — powyżej

4. roku do ukończenia

12. roku życia; 

5) od 2600 do 3400 kcal — powyżej

12. roku do ukończenia

18. roku życia oraz chorzy, kobiety w ciąży i karmiące; 

6) co najmniej 2600 kcal — inni niż wymienieni w pkt 1 do 5. 

1) Minister

3. Cudzoziemcy przebywający w  obiektach otrzymują posiłki i  napoje przygotowane według dziennej normy wyżywienia odpowiadającej zasadniczej szkolnej normie wyżywienia określonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783 oraz z 2010 r. Nr  150, poz.  1011), zwanej dalej „normą SZ”, z  uwzględnieniem wymogów religijnych i  kulturowych tych cudzoziemców, o wartości: 

1) 75% normy SZ — w  przypadku cudzoziemców, o  których mowa w  ust.  2 pkt 1—5; 

2) 65% normy SZ — w  przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 6. 

4. Wartość dziennej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 3, podwyższa się: 

1) o  20% — w  przypadku cudzoziemców przebywających w  konwoju trwającym ponad 6 godzin; 

2) do 50% — w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3, jeżeli są oni żywieni produktami żywnościowymi zalecanymi przez lekarza lub wydawanymi na receptę. 

5. Cudzoziemcom przebywającym w  obiekcie, w którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C, zapewnia się dodatkowe napoje w ilości 1litra dla cudzoziemca na dobę.”;

2) w § 4 uchyla się ust. 3.  § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1  ust.  2  pkt 3  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  120, poz.  818 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  180, poz.  1112, Nr  216, poz.  1367, Nr  227, poz.  1505 i  Nr  234, poz.  1570, z  2009  r. Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206 i  Nr  95, poz.  790, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764 i Nr 191, poz. 1133. 

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1405 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1403 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1401 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1399 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1398 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1396 z 20112011-11-08

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

 • Wartość profilaktycznych posiłków

  Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, (...)

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

  W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 59

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 20

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-12 poz. 1405

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.