Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2011-12-20
Data obowiązywania:2011-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15276 —                Poz. 1566


Kwotę pożyczki proszę przekazać na mój rachunek bankowy nr: -

-

-

Zobowiązuję się zwrócić otrzymaną pożyczkę na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych najpóźniej do dnia …….........................................................................................……………………. .

….………..…….....................................................

(podpisy, pieczątki imienne osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy4))

C zę ś ć II

(wypełnia marszałek województwa1) )

1. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyniesie łącznie ………….........………...............…………………… zł, zgodnie z  załączonym zatwierdzonym wykazem pracowników, w ramach nieoprocentowanej pożyczki, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, na rachunek pracodawcy wskazany we wniosku.

2. Pożyczka podlega zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nr ……………………………………........................... w …………....…………...……………………….………………… .

………………………………………………………..

(podpis, pieczątka imienna marszałka województwa1))

Załącznik Wykaz pracowników sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 10 listopada 2011 r. w  sprawie nieoprocentowanej pożyczki z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 262, poz. 1566).

4)

Reprezentacja zgodna z zasadami obowiązującymi przy zaciąganiu zobowiązań cywilnoprawnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.