Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 13

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 13


Strona 13 z 15

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15295 —                Poz. 1568


O b jaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny lub zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

2) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwową Służbę Geologiczną; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

3) W dziale 1 należy podać w kolumnach 2—4 w wierszach:

1) 01 — pierwotne zasoby wydobywalne;

2) 02 — dotychczasowe wydobycie zasobów wydobywalnych;

3) 03 — okres, za który podaje się dane dotyczące dotychczasowego wydobycia zasobów wydobywalnych;

4) od 04 do 06 — wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby wydobywalne złoża na koniec roku poprzedzającego rok, za który jest sporządzana informacja;

5) od 07 do 09 — wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

6) od 10 do 12 — wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w  zasobach wydobywalnych złoża w wyniku szczegółowego rozpoznania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

7) od 13 do 15 — wartości liczbowe określające przyrosty zasobów, jakie nastąpiły w  zasobach wydobywalnych złoża w wyniku przeliczenia zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

8) od 16 do 18 — sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

9) od 19 do 21 — wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku szczegółowego rozpoznania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

10) od 22 do 24 — wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku przeliczenia zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

11) od 25 do 27 — wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach wydobywalnych złoża w wyniku wydobycia w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

12) od 28 do 30 — stan zasobów osiągnięty na koniec roku, za który jest sporządzana informacja.

4) Należy podać właściwą jednostkę miary w tysiącach ton, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Należy wpisać rok poprzedzający rok, za który jest sporządzana informacja.

6) Należy wpisać rok, za który jest sporządzana informacja.

7) Dział 2 wypełnia się analogicznie jak dział 1, z tym że zamieszczane w nim dane dotyczą gazu ziemnego lub metanu pokładów węgla.

8) Należy podać właściwą jednostkę miary w mln m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 13 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-14 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.