Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-30
Data wydania:2011-12-12
Data wejscia w życie:2012-01-14
Data obowiązywania:2012-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 292                — 17063 —                Poz. 1722


1722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr  97, poz.  799, z  2010  r. Nr  228, poz.  1486 oraz z  2011  r. Nr  171, poz.  1016) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu udzielania wsparcia finansowego z  funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 54, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e—g, pkt 3 lit. e—g, pkt 4 lit. e—g, pkt 5 lit. e—g, pkt 6 lit. e—g, pkt 7 lit. e—g, pkt 8 lit. e—g oraz pkt 9 lit. e—g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.”;

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) poniesionych od dnia: a) złożenia wniosku o  udzielenie wsparcia do dnia złożenia wniosku o płatność — w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3, b) zawarcia umowy, o  której mowa w  art.  16 rozporządzenia Komisji (WE) nr  501/2008 z  dnia 5 czerwca 2008  r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 147 z 06.06.2008, str. 3, z późn. zm.), do dnia zło1)

żenia wniosku o  płatność — w  przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2”;

3) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o  udzielenie wsparcia składa się w  Centrali Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję i  udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie:

1) nie później niż na dzień przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania — w  przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3;

2) od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektów programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w  krajach trzecich do dnia zakończenia realizacji zadania — w  przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.”, b) uchyla się ust. 3—5;

4) w § 6: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Prezes Agencji wydaje decyzję w  sprawie udzielenia wsparcia w  terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o  udzielenie wsparcia.”, b) uchyla się ust. 5;

5) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych z  tytułu wsparcia w  terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1724 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1721 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1720 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1719 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1718 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1717 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 498

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-25 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.