Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-03-11
Data wydania:2011-03-01
Data wejscia w życie:2011-03-26
Data obowiązywania:2011-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 2011


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3353 —                Poz. 283


283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, zwanych dalej „egzaminem”;

2) tryb powoływania i działania zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej;

3) wzory dyplomów ukończenia aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. §

2. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanym dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”. § 3.

1. Zespół egzaminacyjny, zwany dalej „zespołem”, powołuje się nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu.

2. Powołując zespół, Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego zespołu. § 4.

1. Zadania praktyczne na część pisemną egzaminu sędziowskiego polegają na sporządzeniu:

1) orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, w sprawie karnej;

2) orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, w sprawie cywilnej.

2. Zadania praktyczne na część pisemną egzaminu prokuratorskiego polegają na sporządzeniu:

1) apelacji od wyroku w sprawie karnej;

2) pozwu, wniosku albo apelacji w sprawie cywilnej;

3) sprzeciwu albo skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. § 5.

1. Zadania praktyczne zespół może opracować na podstawie akt spraw zakwalifikowanych przez zespół na potrzeby egzaminu.

2. Przewodniczący zespołu może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o nadesłanie akt spraw spełniających określone przez zespół kryteria.

1)

§ 6.

1. Kazusy na część ustną egzaminu sędziowskiego obejmują zagadnienia z następujących dziedzin prawa:

1) prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze;

2) postępowanie cywilne z elementami procedury administracyjnej;

3) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;

4) prawo gospodarcze;

5) prawo karne;

6) postępowanie karne, prawo karne wykonawcze oraz postępowanie w sprawach nieletnich;

7) zagadnienia konstytucyjne oraz zagadnienia ustrojowe dotyczące sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo europejskie oraz problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka.

2. Kazusy na część ustną egzaminu prokuratorskiego obejmują zagadnienia z następujących dziedzin prawa i nauk pokrewnych:

1) prawo karne;

2) postępowanie karne, prawo karne wykonawcze oraz postępowanie w sprawach nieletnich;

3) prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowanie cywilne;

4) prawo gospodarcze;

5) prawo i postępowanie administracyjne;

6) kryminalistyka, psychiatria i psychologia sądowa oraz medycyna sądowa;

7) zagadnienia konstytucyjne oraz zagadnienia ustrojowe dotyczące prokuratury i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawo europejskie oraz problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka.

3. Zespół opracowuje zestawy kazusów odrębnie dla każdej z wymienionych w ust. 1 i 2 grup zagadnień. Zestaw zawiera trzy kazusy.

4. Zestawy kazusów z poszczególnych grup zagadnień przygotowuje się w liczbie co najmniej 45 i umieszcza w nieoznakowanych kopertach. § 7.

1. Przewodniczący zespołu, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem egzaminu, przekazuje opracowane zadania praktyczne wraz z aktami spraw oraz zestawy kazusów przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Szkoły, w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie. Przekazanie wymaga sporządzenia protokołu, w którym wskazuje się także sposób i miejsce przechowywania.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 283 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 285 z 20112011-03-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2011 r. sygn. akt K 23/09

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 284 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 282 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 281 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 280 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Żagań - poaugustiański zespół klasztorny"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 279 z 20112011-03-11

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Nysa - zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy"

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 278 z 20112011-03-11

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-19 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 662

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.