Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 391 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-06
Data wydania:2011-03-24
Data wejscia w życie:2011-04-21
Data obowiązywania:2011-04-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 391 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 73                — 4552 —                Poz. 391


391

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026) w § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadkach gdy w państwie przyjmującym:

1) dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących członkowi służby zagranicznej oraz członkom jego rodziny przebywającym z nim w państwie przyjmującym, w tym także ubezpieczonym zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest znacznie utrudniony,

2) jakość dostępnych świadczeń opieki zdrowotnej nie odpowiada wysokości kosztów leczenia podlegających zwrotowi — zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów leczenia członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym może obejmować opłaty, w tym składki, z tytułu:

1)

a) zawarcia przez pracodawcę indywidualnej albo zbiorowej umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczycielem świadczącym usługi ubezpieczenia w państwie przyjmującym, a w przypadku braku takiego — w innym państwie, na rzecz ubezpieczonego — członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1, b) zawarcia przez pracodawcę indywidualnej albo zbiorowej umowy o świadczenie usług medycznych z usługodawcą świadczącym usługi medyczne w państwie przyjmującym, a w przypadku braku takiego — w innym państwie, na rzecz członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1, c) zawarcia, za zgodą pracodawcy, przez członka służby zagranicznej umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczycielem świadczącym usługi ubezpieczenia w państwie przyjmującym na swoją rzecz i członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 391 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 722 z 20112011-08-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 396 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 395 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 394 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 393 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 392 z 20112011-04-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 390 z 20112011-04-06

  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnianie przez oddział firmy

  Jestem przedstawicielem oddziału firmy zagranicznej (obecnie w rejestracji). Jak wygląda zatrudnienie w oddziale firmy zagranicznej przedstawiciela. Czy jest on zatrudniony (...)

 • Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

  Chcę reprezentować w Polsce firmę zagraniczną zajmującą się doradztwem finansowym. Czy lepiej założyć przedstawicielstwo, czy oddział? W jakich instytucjach muszę (...)

 • Zatrudnienie w zagranicznej firmie a PIT

  Polak pracuje dla zagranicznej firmy z siedzibą za granicą na umowę o pracę, ale terenem jego pracy i zamieszkania jest Polska. Rozumiem, że nie wystawia ona na koniec (...)

 • Oddział jako strona umowy cywilnoprawnej

  Kto może być stroną umowy w umowach cywilnoprawnych w przypadku zarejetrowanego w KRS oddziału firmy zagranicznej : firma macierzysta, czy może być sam oddział.

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-22 poz. 1150

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2048

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2047

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.