Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 331 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:1999-06-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 331 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowano na podstawie: M.P. z 1999 r. Nr 23, poz. 331.

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 1998 r. Nr 44, poz. 618 i z 999 r. Nr 11, poz.

150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 w ust. 1 po wyrazach „sędziów Trybunału Konstytucyjnego,” dodaje się wyrazy „członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”;

2) dodaje się art. 26a w brzmieniu: „Art. 26a.

1. Sejm, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, powołuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Sejm, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, odwołuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach określonych w ustawie.

3. Uchwały Sejmu w sprawie powołania i odwołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu w celu wyrażenia zgody przez Senat.”;

3) w art. 27a ust. 1b: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 21 dni od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,”, b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) ustalonym przez Marszałka Sejmu w przypadku wyboru organu po raz pierwszy, jeżeli ustawa nie określiła terminów zgłaszania kandydatów, a także kolejnych wyborów, jeżeli upływ kadencji nie wynika z aktów

2005-07-18

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;

4) w art. 28 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z tym, że powołanie i odwołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu następuje większością 3/5 głosów.”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-07-18

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 331 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.