Logowanie

Monitor Polski Nr 101, poz. 1183 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-24
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 101, poz. 1183 z 2010


Monitor Polski Nr 101                — 5270 —                Poz. 1183


1183

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. Uchwala się „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014”, stanowiący załącznik do uchwały. §

2. Traci moc uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M. P. Nr 90, poz. 946). §

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Monitor Polski Nr 101                — 5271 —                Poz. 1183


Załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (poz. 1183)

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5272 —                Poz. 1183


Spis treści

ROZDZIAŁ

1. WPROWADZENIE .

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

5274 5279 5279 5279 5283 5284 5286 5286 5286 5287 5288 5289 5291 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5298 5299 5300 5301 5305 5307 5311 5313 5313 5314 5314 5314 5314 5315 5315 5315 5315 5315 5316 5316 5316 5316 5317 5318 5318 5321 5321 5322 5322 5322 5322 5322 5322 5323 5323 5323

ROZDZIAŁ

2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

2.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji . . . . . . . . . . 2.1.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych, rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych . . . . . . . . . . . 2.1.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi . . . . . . . . . . 2.1.3. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych . . . . . 2.1.4. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi biodegradacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Odpady niebezpieczne . . . . . . . . . . 2.2.1. Odpady zawierające PCB . . . . . . . . 2.2.2. Oleje odpadowe . . . . . . . . . . 2.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne . . . . . 2.2.4. Zużyte baterie i akumulatory . . . . . . . 2.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny . . . . 2.2.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji . . . . . . 2.2.7. Odpady zawierające azbest . . . . . . . 2.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin . . . . 2.2.9. Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych 2.2.10. Istniejące instalacje do zagospodarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Odpady pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Zużyte opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Komunalne osady ściekowe . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne . . . . . . . . . . 2.3.5. Odpady opakowaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.6. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy . . 2.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ

3. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

3.1. Odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych . 3.2. Odpady niebezpieczne . . . . . . . . . . 3.2.1. Odpady olejowe . . . . . . . . . . 3.2.2. Odpady medyczne i weterynaryjne . . . . . 3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory . . . . . . . 3.2.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny . . . . 3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji . . . . . . 3.2.6. Odpady zawierające azbest . . . . . . . 3.2.7. Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Odpady pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Zużyte opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Komunalne osady ściekowe . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne . . . . . . . . . . 3.3.5. Odpady opakowaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.6. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy . . ROZDZIAŁ

4. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji . 4.2. Odpady niebezpieczne . . . . . . . . . . 4.2.1. Odpady zawierające PCB . . . . . . . . 4.2.2. Oleje odpadowe . . . . . . . . . . 4.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne . . . . . 4.2.4. Zużyte baterie i akumulatory . . . . . . . 4.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny . . . . 4.2.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji . . . . . . 4.2.7. Odpady zawierające azbest . . . . . . . 4.2.8. Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych

Monitor Polski Nr 101                — 5273 —                Poz. 1183


4.3. Odpady pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Zużyte opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3. Komunalne osady ściekowe . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne . . . . . . . . . . 4.3.5. Odpady opakowaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.6. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy . . ROZDZIAŁ

5. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI . . . . . . . . 5.1. Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji . . . . . . . . . . 5.1.1. Zbieranie i transport odpadów . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3. Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi 5.1.4. Zakończenie uporządkowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne . . 5.2. Odpady niebezpieczne . . . . . . . . . . 5.2.1. Odpady zawierające PCB . . . . . . . . 5.2.2. Oleje odpadowe . . . . . . . . . . 5.2.3. Odpady medyczne i weterynaryjne . . . . . 5.2.4. Zużyte baterie i akumulatory . . . . . . . 5.2.5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny . . . . 5.2.6. Pojazdy wycofane z eksploatacji . . . . . . 5.2.7. Odpady zawierające azbest . . . . . . . 5.2.8. Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5323 5323 5323 5323 5324 5324 5324 5325 5326 5326 5327 5328 5329 5329 5329 5329 5330 5330 5330 5330 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5332 5332 5333 5341 5343 5348 5351 5351 5351 5352

5.3. Odpady pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Zużyte opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.3. Komunalne osady ściekowe . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.4. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne . . . . . . . . . . 5.3.5. Odpady opakowaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.6. Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy . . ROZDZIAŁ

6. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROZDZIAŁ

7. INFORMACJA O PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO . ROZDZIAŁ

8. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU ROZDZIAŁ

9. STRESZCZENIE SPISY . . . . Spis skrótów . Spis tabel . . Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monitor Polski Nr 101                — 5274 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5275 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5276 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5277 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5278 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5279 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5280 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5281 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5282 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5283 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5284 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5285 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5286 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5287 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5288 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5289 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5290 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5291 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5292 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5293 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5294 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5295 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5296 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5297 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5298 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5299 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5300 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5301 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5302 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5303 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5304 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5305 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5306 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5307 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5308 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5309 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5310 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5311 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5312 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5313 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5314 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5315 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5316 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5317 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5318 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5319 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5320 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5321 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5322 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5323 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5324 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5325 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5326 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5327 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5328 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5329 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5330 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5331 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5332 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5333 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5334 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5335 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5336 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5337 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5338 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5339 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5340 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5341 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5342 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5343 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5344 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5345 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5346 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5347 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5348 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5349 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5350 —                Poz. 1183


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Monitor Polski Nr 101                — 5351 —                Poz. 1183


SPISY Spis skrótów — BAT — Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki) — BDO — baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami — CEP — Centralna Ewidencja Pojazdów — GIOŚ — Główny Inspektorat Ochrony Środowiska — GUS — Główny Urząd Statystyczny — Kpgo — krajowy plan gospodarki odpadami — Kpgo 2010 — Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 — Kpgo 2014 — Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 — AKPOŚK — Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych — M — mieszkaniec — MBP — mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych — PCB — polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylo-metan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie — PKB — Produkt Krajowy Brutto — RLM — liczba równoważnych mieszkańców - liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby — s.m. — sucha masa — zzo — zakłady zagospodarowania odpadów

Spis tabel Tabela

1. Odpady komunalne wytworzone w Polsce w 2008 r. . . . . . . . . . . . . 5279 5282 5283 5285 5287 5289 5292 5298 5300 5301 5302 5302 5303 5304

Tabela

2. Odpady komunalne zmieszane zebrane oraz unieszkodliwione w latach 2004—2008

Tabela

3. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzone w latach 1995, 2004 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

4. Wykaz instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce (poza składowiskami) wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. . . . . . . . . . . . . Tabela

5. Oleje smarowe mineralne wprowadzone na rynek oraz wymagane i osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . Tabela

6. Baterie i akumulatory wprowadzone na rynek, podlegające obowiązkowi odzysku oraz wymagane i osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach 2004, 2006 i 2008 . . . Tabela

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany oraz poddany procesom odzysku i recyklingu w latach 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

8. Opony wprowadzone na rynek oraz wymagane i osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

9. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych wytworzone oraz unieszkodliwione w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . Tabela

10. Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków wytworzone w latach 2004, 2006 i 2008 . . Tabela

11. Produkcja wybranych wyrobów (tys. Mg) . . . . . . . . . . . . . Tabela

12. Masa odpadów ulegających biodegradacji z grupy 02 wytworzonych w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy . . . . . . . . . . . . . Tabela

13. Produkcja tarcicy oraz papieru i tektury w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . Tabela

14. Masa odpadów ulegających biodegradacji z grupy 03 wytworzonych w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy . . . . . . . . . . . . .

Monitor Polski Nr 101                — 5352 —                Poz. 1183


Tabela

15. Masa odpadów ulegających biodegradacji z grupy 19 wytworzonych w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy . . . . . . . . . . . . . Tabela

16. Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych oraz poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych, magazynowanych i nagromadzonych w grupach 02, 03, i 19 (bez 19 08

05) w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

17. Masa opakowań wprowadzonych na rynek, wymagane oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . Tabela

18. Zestawienie produkcji węgla kamiennego i brunatnego oraz miedzi w latach 2004, 2006 i 2008 (mln Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

19. Masa odpadów z grupy 01 wytworzonych w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na podgrupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

20. Masa odpadów z grup 01 poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych i magazynowanych w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

21. Masa odpadów z grupy 06 wytworzonych w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na podgrupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

22. Masa odpadów z grup 06 poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych i magazynowanych w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

23. Masy odpadów z grupy 10 wytworzone w latach 2004, 2006 i 2008, w podziale na podgrupy Tabela

24. Masa odpadów z grup 10 poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych i magazynowanych w latach 2004, 2006 i 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

25. Prognoza wytwarzania papieru i tektury, szkła, metali oraz tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów komunalnych w kraju . . . . . . . . . . . . . Tabela

26. Ilość olejów odpadowych, możliwych do pozyskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

27. Prognoza wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Tabela

28. Prognoza wytwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji Tabela

29. Prognoza wytwarzania zużytych opon . . . . .

5304

5305 5306 5308 5308 5308 5309 5309 5310 5310 5313 5314 5315 5315 5316 5316 5317 5317 5317 5318 5318 5319 5319 5324 5333 5339 5344 5344

Tabela

30. Prognoza wytwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych Tabela

31. Prognoza wytwarzania komunalnych osadów ściekowych . Tabela

32. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

33. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

34. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 19 (bez 19 08

05) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

35. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych, tys. Mg . . . . . . . . Tabela

36. Prognoza wytwarzania odpadów z grupy 01, w tym odpadów z górnictwa surowców energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

37. Prognoza wytwarzania odpadów z grupy 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabela

38. Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi od 2014 r.

Tabela

39. Zadania organizacyjne i legislacyjne w zakresie gospodarki odpadami . Tabela

41. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów . . . .

Tabela

40. Harmonogram i sposób finansowania przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami

Tabela

42. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie kraju w okresie sprawozdawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis rysunków Rysunek

1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w dużych miastach, tj. miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców w 2008 r., w których mieszka 14,18 mln mieszkańców kraju (37,18 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek

2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w małych miastach, tj. miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców w 2008 r., w których mieszka 9,11 mln mieszkańców kraju (23,89 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5280

5281

Monitor Polski Nr 101                — 5353 —                Poz. 1183


Rysunek

3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych na terenach wiejskich w 2008 r., gdzie mieszka 14,85 mln mieszkańców kraju (38,93 %) . . . . . . . . . Rysunek

4. Masa odpadów zebranych selektywnie w 2004 i 2008 r. . . . . . . . . . Rysunek

5. Rodzaje i liczba instalacji gospodarki odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunek

6. Wybrane rodzaje instalacji do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. (stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wg stanu na dzień 30 września 2010 r., spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.) . . . . . . . . . . . . . Rysunek

7. Liczba składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne oraz hut szkła i cementowni w poszczególnych województwach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. . . . . Rysunek

8. Zależność pomiędzy PKB a ilością wytwarzanych odpadów (ogółem) w latach 2004—2008 (za 100 % przyjęto wartość PKB w 2004 r.) . . . . . . . . . . . . Rysunek

9. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2011—2022 . . . . . . . . . . .

5281 5282 5285

5298

5311 5312 5313

pobierz plik

Monitor Polski Nr 101, poz. 1183 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 101, poz. 1185 z 20102010-12-31

    Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

  • Monitor Polski Nr 101, poz. 1184 z 20102010-12-31

    Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.