Logowanie

Monitor Polski Nr 101, poz. 1185 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-29
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 101, poz. 1185 z 2010


Monitor Polski Nr 101                — 5356 —                Poz. 1185


1185

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje:

1)

Ustanawia się z dniem 3 stycznia 2011 r. Program wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 1185)

PROGRAM WSPIERANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W RAMACH FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ I.

1. Celem Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, zwanego dalej „programem”, jest wspieranie realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „inwestycjami”.

2. W ramach programu będą finansowane lub dofinansowane koszty inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu mogą być dofinansowane inwestycje współfinansowane z innych źródeł, w szczególności w ramach regionalnych programów operacyjnych.

3. Minimalny jednostkowy koszt aparatury naukowo-badawczej będącej przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach programu w grupie:

1) nauk humanistycznych lub społecznych wynosi 150 000 zł;

2) nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych wynosi 500 000 zł.

4. Wspieranie inwestycji w ramach programu jest finansowane ze środków ujętych w planie finansowym funduszu celowego Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)).

1)

II.

1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).

2. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie wniosków składanych w trybie ciągłym przez jednostki naukowe. Wnioski są przekazywane do oceny w miarę ich napływu.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Ogłoszenie zawiera:

1) przedmiot naboru;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) wymagania, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) kryteria i sposób oceny wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685 i Nr 182, poz. 1228.

Monitor Polski Nr 101                — 5357 —                Poz. 1185


5. Do oceny są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w programie. Wnioski niekompletne są zwracane wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra właści-

wego do spraw nauki, w miarę gromadzenia środków na rachunku Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

7. Środki finansowe są przekazywane jednostkom naukowym na podstawie umowy, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 101, poz. 1185 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.