Logowanie

Monitor Polski Nr 101, poz. 1184 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-30
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 101, poz. 1184 z 2010


Monitor Polski Nr 101                — 5354 —                Poz. 1184


1184

ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

1)

§

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656.

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. Nr 62, poz. 826), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466).

Załącznik do zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 1184)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO §

1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 2.

1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust.

1.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do podejmowania określonych decyzji. W uzasadnionym przypadku takie upoważnienie może być wydane także innemu pracownikowi Głównego Inspektoratu. § 3.

1. W skład Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;

2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;

3) Biuro do Spraw Elektronicznego Poboru Opłat;

4) Gabinet Głównego Inspektora;

5) Biuro Prawne;

6) Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;

7) Biuro Rekrutacji i Szkolenia;

8) Biuro Informatyki i Łączności;

9) Biuro Finansów i Kadr;

10) Biuro Logistyki;

11) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

12) Pion Ochrony Informacji Niejawnych;

13) delegatury terenowe.

2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Biuro do Spraw Elektronicznego Poboru Opłat i delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi GITD realizującymi czynności kontrolne.

4. Główny Inspektor może tworzyć w biurach i delegaturach Głównego Inspektoratu wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska.

5. Główny Inspektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, jako jednostki opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

Monitor Polski Nr 101                — 5355 —                Poz. 1184


6. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego. §

4. Określa się następujący terytorialny zasięg działania delegatur oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego będące ich siedzibami:

1) Delegatura północno-zachodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, obejmująca swym zasięgiem obszary województw: zachodniopomorskiego oraz lubuskiego bez powiatów: wschowskiego, żagańskiego, żarskiego;

2) Delegatura południowo-zachodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, obejmująca swym zasięgiem województwo dolnośląskie oraz powiaty wschowski, żagański i żarski;

3) Delegatura śląska z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego oraz opolskiego;

4) Delegatura południowa z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego;

5) Delegatura północna z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego

oraz powiaty: elbląski, miasto Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, nidzicki;

6) Delegatura wielkopolska z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego;

7) Delegatura centralna z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa łódzkiego oraz powiaty: grójecki, białobrzeski, przysuski, radomski, miasto Radom, zwoleński, lipski, szydłowiecki, kozienicki;

8) Delegatura północno-wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa podlaskiego bez powiatu: siemiatyckiego oraz obszar województwa warmińsko-mazurskiego bez powiatów: elbląskiego, miasta Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego;

9) Delegatura wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie, obejmująca swym zasięgiem województwo lubelskie — bez powiatów: kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego oraz powiaty: siemiatycki, łosicki, siedlecki, miasto Siedlce, garwoliński;

10) Delegatura południowo-wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa podkarpackiego oraz powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 101, poz. 1184 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 101, poz. 1185 z 20102010-12-31

    Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

  • Monitor Polski Nr 101, poz. 1183 z 20102010-12-31

    Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.