Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 603 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-07
Data wydania:2010-05-31
Data wejscia w życie:2010-05-31
Data obowiązywania:2010-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 603 z 2010


Monitor Polski Nr 42                — 2166 —                Poz. 603


603

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz.

476) wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: „28a. Komisja przed przystąpieniem do sporządzenia protokołu ustala liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczbę tę komisja ustala na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi” — „z 20 VI” spisu wyborców oraz liczby zaświadczeń dołączonych do spisu wyborców. Liczby te powinny być jednakowe. Następnie komisja sporządza zestawienie zawierające następujące informacje:

1) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — głosowanie …………...........………;

(data głosowania)

podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, w zestawieniu należy wpisać „0”. Zestawienie powinno być podpisane przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę i doręczone okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołem głosowania w obwodzie.”;

2) pkt 55 otrzymuje brzmienie: „55. Zadania i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania są — z uwzględnieniem pkt 56—60 wytycznych — identyczne jak w pierwszym głosowaniu; stosuje się te same ustalenia dotyczące dostarczania do obwodów głosowania kart do głosowania, formularzy protokołu głosowania, a także trybu przekazywania protokołu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze oraz podawania wyników głosowania do publicznej wiadomości. Ponadto analogicznie stosuje się pkt 28a wytycznych z zastrzeżeniem, iż liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania ustala się na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi” — „z 4 VII” spisu wyborców. Stosując te same formularze protokołu głosowania, opatruje się je w prawym górnym rogu wyraźnym napisem „PONOWNE”. Przy ustaleniu wyników głosowania i sporządzaniu oraz przekazywaniu protokołu głosowania komisja stosuje odpowiednio pkt 30—50 wytycznych.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

2) numer obwodu;

3) adres komisji obwodowej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej lub zastępcy przewodniczącego;

5) liczbę osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku gdy w danym obwodzie głosowania żaden wyborca nie głosował na

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 603 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 611 z 20102010-06-07

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 610 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 609 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 608 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 607 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 606 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 605 z 20102010-06-07

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 604 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 602 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 601 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 600 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.