Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-01
Data wydania:2010-01-26
Data wejscia w życie:2010-02-01
Data obowiązywania:2010-02-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2010


Monitor Polski Nr 5                — 206 —                Poz. 47


47

UCHWAŁA Nr 12 RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. W uchwale nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) rozesłaniu do wiadomości członkom Rady Ministrów dokumentów informacyjnych — bez konieczności ich rozpatrywania przez stały komitet Rady Ministrów,”, b) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) nie został rozpatrzony przez stały komitet Rady Ministrów (§ 19 ust. 2), lub”;

2) rozdział 3 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 3 Wyjaśnianie i usuwanie rozbieżności stanowisk oraz rozstrzyganie sporów § 14.

1. Organ wnioskujący i organy administracji rządowej, do których został skierowany projekt dokumentu rządowego do uzgodnienia lub zaopiniowania, uzgadniają treść projektu dokumentu rządowego, z zastrzeżeniem § 15 ust.

1.

2. W celu właściwego przygotowania projektu dokumentu rządowego, organ wnioskujący może organizować międzyministerialne konferencje uzgodnieniowe, zwane dalej „konferencjami”, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Przeprowadzenie konferencji jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia licznych uwag o charakterze merytorycznym przez organy administracji rządowej i inne podmioty, o których mowa w § 12 ust. 2—5.

4. W konferencjach są obowiązani uczestniczyć przedstawiciele organu wnioskującego oraz organów administracji rządowej, które zgłosiły uwagi do projektu. Organ wnioskujący może zaprosić do udziału w konferencji przedstawicieli innych organów oraz podmiotów, o których mowa w § 12 ust. 4 i

5. § 14a.

1. Konferencji przewodniczy przedstawiciel organu wnioskującego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Organ wnioskujący może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, za pośredni1)

ctwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o przeprowadzenie konferencji przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konferencji przewodniczy wówczas członek Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. § 14b. Na podstawie wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, organ wnioskujący dokonuje zmian w tekście projektu dokumentu rządowego lub sporządza protokół rozbieżności w przypadku nieusunięcia rozbieżności stanowisk w toku uzgodnień. § 14c.

1. Organ wnioskujący rozsyła tekst projektu dokumentu rządowego, w którym dokonano zmian do organów administracji rządowej.

2. Jeżeli projekt dokumentu rządowego jest niezgodny z ustaleniami przyjętymi w toku uzgodnień, organ administracji rządowej, o którym mowa w ust. 1, może zająć stanowisko w terminie niedłuższym niż 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że organ wnioskujący wyznaczy krótszy termin.

3. Niezajęcie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu dokumentu rządowego. § 15.

1. Jeżeli w toku uzgodnień nie zostały usunięte rozbieżności stanowisk, organ wnioskujący załącza protokół rozbieżności do projektu dokumentu rządowego, kierowanego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów. W takich przypadkach komitet nie jest związany ustaleniami przyjętymi w toku uzgodnień i może przejąć sprawę do prowadzenia, jako organ wnioskujący, w trybie określonym w ust.

2. 2. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów decyduje o wniesieniu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektu dokumentu rządowego, co do którego nie usunięto rozbieżności stanowisk w toku prac stałego komitetu Rady Ministrów. W takich przypadkach wniosek Przewodniczącego komitetu o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów wymaga szczegółowego omówienia nieusuniętych rozbieżności, ze wskazaniem ich przyczyn, przedstawienia stanowiska członków komitetu oraz sformułowania jednoznacznej propozycji rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Ministrów.

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 246.

Monitor Polski Nr 5                — 207 —                Poz. 47


3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Rządowe Centrum Legislacji w porozumieniu z Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów ustala, pod względem prawnym i formalnym, treść propozycji, którą Sekretarz Rady Ministrów przedstawia Radzie Ministrów do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia. § 15a. Do projektu ustawy opracowywanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b:

1) przepisów § 14—14c i § 15 ust. 1 nie stosuje się,

2) przepis § 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 16: a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Jeżeli projekt ustawy był opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b, organ wnioskujący jest obowiązany, przed skierowaniem projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, przekazać go ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w celu opracowania i przedstawienia opinii tego ministra co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, zwanej dalej „opinią o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej”.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organ wnioskujący, kierując do uzgodnień projekt aktu prawnego innego niż określony w ust. 1a, jest obowiązany przekazać go ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w celu opracowania i przedstawienia opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.”, c) uchyla się ust. 4;

4) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17.

1. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przekazuje opinię o zgodności projektu aktu prawnego z prawem Unii Europejskiej organowi wnioskującemu, który jest obowiązany dołączyć ją do tego projektu.

2. Jeżeli opinia o zgodności projektu aktu prawnego z prawem Unii Europejskiej została sporządzona po skierowaniu aktu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przekazuje ją Radzie Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie skierowania aktu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów.”;

5) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18.

1. Projekty aktów prawnych, wniesione do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, nie powinny być umieszczane w porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów ani kierowane do rozpatrzenia w trybie, o którym mowa w § 36 ust. 1, do czasu przedstawienia Sekretarzowi Rady Ministrów opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

2. Projekty ustaw uchwalone przez Radę Ministrów są kierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opinią o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.”;

6) w § 18a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w toku prac parlamentarnych organy Sejmu lub Senatu zwrócą się o przedstawienie opinii co do zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przekazuje opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej w tej sprawie, w trybie określonym w odrębnych przepisach.”;

7) w § 19: a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, b) ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, Prezes Rady Ministrów może wyrazić zgodę na wniesienie projektu dokumentu rządowego do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, bez jego uprzedniego rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów.”;

8) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Prezes Rządowego Centrum Legislacji zwraca projekt organowi wnioskującemu, jeżeli projekt jest niezgodny z ustaleniami stałego komitetu Rady Ministrów lub nie odpowiada wymogom określonym w § 10.”;

9) w § 21: a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W razie rozbieżności opinii przewodniczący może poddawać zagadnienie prawne pod głosowanie i rozstrzygnąć je, uwzględniając opinię popartą przez większość członków Komisji Prawniczej, z tym że zagadnienia prawne dotyczące zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, na wniosek przewodniczącego, rozstrzyga przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Projekt aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 4 w zdaniu drugim, organ wnioskujący przekazuje niezwłocznie do wiadomości Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, za pośrednictwem Sekretarza tego komitetu.”;

Monitor Polski Nr 5                — 208 —                Poz. 47


10) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnoszą, zgodnie z właściwością, członkowie Rady Ministrów oraz, z zastrzeżeniem ust. 2—4, stały komitet Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej „organami uprawnionymi”.”;

11) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów.”;

12) uchyla się § 29;

13) w § 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają rozbieżności stanowisk nieusunięte w toku prac stałego komitetu Rady Ministrów oraz uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego nie później niż do godziny 1200 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 2—3.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Uwagi zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszone przez członków Rady Ministrów na posiedzeniu Rady Ministrów, podlegają rozpatrzeniu za zgodą Prezesa Rady Ministrów.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Uwagi do projektu dokumentu rządowego, rozpatrywane w toku prac stałego komitetu Rady Ministrów i wycofane albo uzgodnione, a także uwagi niedopuszczone do rozpatrzenia w toku prac tego komitetu, mogą zostać zgłoszone i rozpatrzone na posiedzeniu Rady Ministrów za zgodą Prezesa Rady Ministrów, na umotywowany wniosek organu zgłaszającego.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych rozpatrywanych przez stały komitet Rady Ministrów.”, e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przepisy ust. 1—2a stosuje się odpowiednio do uwag i opinii przedstawianych przez innych uczestników posiedzeń Rady Ministrów.”,

f) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania 7-dniowego terminu, o którym mowa w § 24 ust. 1.”;

14) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezes Rady Ministrów może także zapraszać do udziału w posiedzeniu lub jego części, z głosem doradczym, inne osoby.”;

15) w § 37 w ust. 1 wyraz „magnetofonowego” zastępuje się wyrazem „dźwiękowego”;

16) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.”;

17) § 60a otrzymuje brzmienie: „§ 60a. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy, wynikająca z terminów prac Rady Unii Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicieli lub z terminów wynikających z przepisów dotyczących współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej albo działający z jego upoważnienia Sekretarz do Spraw Europejskich mogą zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie sprawy w trybie określonym w § 36.”. §

2. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do uzgodnień przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. §

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 20102010-02-01

    Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

  • Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 20102010-02-01

    Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.