Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-01
Data wydania:2010-02-01
Data wejscia w życie:2010-02-01
Data obowiązywania:2010-02-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 2010


Monitor Polski Nr 5                — 211 —                Poz. 49


49

ZARZĄDZENIE Nr 10 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 2 w pkt 1: a) uchyla się lit. d, b) lit. e otrzymuje brzmienie: „e) opinii ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej,”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.

1. Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego, zawarte w protokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia tego komitetu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

1)

2. Uwagi zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów podlegają rozpatrzeniu za zgodą Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.

3. Uwagi do projektu dokumentu rządowego, co do których organ wnioskujący wskaże, że w toku uzgodnień były zgłoszone i wycofane albo uzgodnione, mogą zostać rozpatrzone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów za zgodą Przewodniczącego tego komitetu, na umotywowany wniosek organu zgłaszającego.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych włączonych do porządku obrad bez zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.”;

3) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.”. §

2. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do uzgodnień przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 33, poz. 518, z 2005 r. Nr 18, poz. 297, Nr 62, poz. 857 i Nr 70, poz. 968, z 2007 r. Nr 12, poz. 123 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 99.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 20102010-02-01

    Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego

  • Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 20102010-02-01

    Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.