Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-01
Data wydania:2010-01-28
Data wejscia w życie:2010-01-28
Data obowiązywania:2010-02-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 2010


Monitor Polski Nr 5                — 209 —                Poz. 48


48

ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. §

2. Do zadań Zespołu należy:

1) przegląd i ocena praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym;

2) przegląd i ocena regulacji prawnych oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie ewentualnych zmian przepisów prawa w celu zwiększenia przejrzystości rynku artykułów rolno-spożywczych i poprawy efektywności funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego;

3) opracowanie koncepcji ciągłego monitorowania wysokości cen i marż oraz przekazywania konsumentom informacji w tym zakresie;

4) opracowanie koncepcji utworzenia platformy porozumienia i przygotowania kodeksu dobrych praktyk handlowych w handlu żywnością. § 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2) wiceprzewodniczący — sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wskazany przez Ministra Gospodarki;

3) pozostali członkowie: a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez: — Ministra Finansów, — Ministra Skarbu Państwa,

1)

b) Sekretarz do Spraw Europejskich albo jego przedstawiciel w randze podsekretarza stanu, c) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Przewodniczący wyznacza spośród członków Zespołu sekretarza. § 4.

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy wiceprzewodniczący. §

5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności:

1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, właściwych ze względu na zakres zadań Zespołu;

2) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu;

3) przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana za niezbędną. § 6.

1. W celu wykonania określonego zadania, na wniosek członków Zespołu, przewodniczący może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Przewodniczący może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz. §

7. Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają pomocy w pracach Zespołu. §

8. Przewodniczący może zwracać się do innych instytucji niż organy, o których mowa w § 7, o udzielenie pomocy w pracach Zespołu. § 9.

1. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Monitor Polski Nr 5                — 210 —                Poz. 48


2. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz. §

10. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w §

2. §

11. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. §

12. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. §

13. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, na koniec każdego kwartału, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

§

14. Niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu. §

15. Zespół działa na podstawie zarządzenia oraz przyjętego na pierwszym posiedzeniu regulaminu. §

16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.