Logowanie

Monitor Polski Nr 69, poz. 860 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-04
Data wydania:2010-09-28
Data wejscia w życie:2010-10-04
Data obowiązywania:2010-10-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 69, poz. 860 z 2010


Monitor Polski Nr 69                — 3923 —                Poz. 860


860

ZARZĄDZENIE Nr 71 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1)

§

1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 1, poz. 7). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik do zarządzenia nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. (poz. 860)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA §

1. Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601), do spraw Skarbu Państwa. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) komórki organizacyjne: a) Departament Analiz, b) Departament Budżetu i Finansów, c) Departament Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej, d) Departament Mienia Skarbu Państwa, e) Departament Nadzoru Właścicielskiego, f) Departament Prywatyzacji, g) Departament Relacji Inwestorskich, h) Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, i) Departament Restrukturyzacji, j) Departament Rynków Kapitałowych, k) Departament Spółek Kluczowych, l) Departament Prawny i Procesowy, m) Biuro Dyrektora Generalnego, n) Biuro Kontroli, o) Biuro Ministra, p) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: a) w Białymstoku dla województwa podlaskiego, b) w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego, c) w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, d) w Katowicach dla województwa śląskiego, e) w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego, f) w Krakowie dla województwa małopolskiego, g) w Lublinie dla województwa lubelskiego, h) w Łodzi dla województwa łódzkiego, i) w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego, j) w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego, k) w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego, l) w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego, m) we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego. §

3. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 69, poz. 860 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 864 z 20102010-10-04

  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 863 z 20102010-10-04

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 862 z 20102010-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 861 z 20102010-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 859 z 20102010-10-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni na Pomorzu Gdańskim - w Lasach Piaśnickich, Lesie Szpegawskim i Mniszku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.