Logowanie

Monitor Polski Nr 71, poz. 904 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Benedykt Dybowski, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-06
Data wydania:2010-09-23
Data wejscia w życie:2010-09-23
Data obowiązywania:2010-10-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 71, poz. 904 z 2010


Monitor Polski Nr 71                — 3991 —                Poz. 904


904

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Polscy podróżnicy i badacze” — Benedykt Dybowski, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

1)

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — z serii „Polscy podróżnicy i badacze” — Benedykt Dybowski. § 2.

1. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 15 października 2010 r.

2. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 13 października 2010 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. (poz. 904)

Załącznik nr 1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość Cechy strona graficzne główna 10 zł U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej stylizowany wizerunek: książki z napisem: DARWIN oraz na tle kartki z fragmentami wizerunku jelenia Dybowskiego i wizerunków dwóch burunduków, stylizowany wizerunek kiełża oraz gołomianki małej w formalinie. Po prawej stronie stylizowany fragment mapy jeziora Bajkał i jego zlewni. Z lewej strony napis: 10 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji:

2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona Centralnie stylizowany wizerunek popiersia Benedykta Dybowskiego, na tle stylizowaodwrotna nych fragmentów map, z lewej strony mapy przedstawiającej jezioro Bajkał, z prawej strony mapy przedstawiającej półwysep Kamczatkę. U dołu z lewej strony półkolem napis: 1833—1930. U góry półkolem napis: BENEDYKT DYBOWSKI. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Próba Wielkość emisji (w sztukach) gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 60 000

Monitor Polski Nr 71                — 3992 —                Poz. 904


Załącznik nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość Cechy strona graficzne główna 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20—10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

strona Centralnie stylizowany wizerunek popiersia Benedykta Dybowskiego. Z lewej strony odwrotna napis: 1833/1930. Z prawej strony, półkolem napis: BENEDYKT DYBOWSKI. Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Stop Wielkość emisji (w sztukach) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 200 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 71, poz. 904 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 911 z 20102010-10-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 910 z 20102010-10-06

  Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 909 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 908 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 907 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 906 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku"- Artur Grottger, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 905 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł , z serii "Miasta w Polsce" - Gorlice, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 903 z 20102010-10-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisaną w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 902 z 20102010-10-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.