Logowanie

Monitor Polski Nr 71, poz. 907 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-06
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 71, poz. 907 z 2010


Monitor Polski Nr 71                — 3996 —                Poz. 907


907

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi Na podstawie art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lipca 2010 r., znak DP-WA.MZ-024/8/10 DP/1398/10/MZ, wydaną na podstawie art. 104 ust. 2 pkt 2 oraz art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

1)

o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. 104 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)), o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. (poz. 907)

Monitor Polski Nr 71                DECYZJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z DNIA 9 LIPCA 2010 R., ZNAK DPWA.MZ024/8/10 DP/1398/10/MZ, WYDANA NA PODSTAWIE ART. 104 UST. 2 PKT 2 ORAZ ART. 104 UST. 3 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W ZWIĄZKU Z ART. 104 § 1 ORAZ ART. 155 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. — KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, O ZMIANIE ZEZWOLENIA NA ZBIOROWE ZARZĄDZANIE PRAWAMI POKREWNYMI Oznaczenie strony (nazwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi) 3 Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i SłownoMuzycznych SAWP ul. Tagore 3 02647 Warszawa tel. 22 624 71 27 biuro@sawp.pl 4 Rozstrzygnięcie (sentencja decyzji) Uwagi                Numer decyzji                Data wydania decyzji                1                2                5                DPWA.MZ024/8/10 DP/1398/10/MZ                9 lipca 2010 r.                — 3997 —                Udzielenie zezwolenia: na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słownomuzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) najem oraz użyczenie,

5) odtwarzanie,

6) nadawanie,

7) reemitowanie,

8) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

9) wyświetlanie.                Decyzją DPWA.MZ024/8/10 DP/1398/10/MZ z dnia 9 lipca 2010 r. została zmieniona decyzja DP.041/Z/3/95 z dnia 1 lutego 1995 r. uprzednio zmieniona decyzją z dnia 11 marca 1998 r.; decyzją DP.WPA.024/153/01/ik z dnia 15 października 2001 r. oraz decyzją DP.WPA.024/498/02/ mp z dnia 13 marca 2003 r. Na podstawie decyzji DPWA. MZ024/8/10 DP/1398/10/MZ z dnia 9 lipca 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozszerzył dotychczasowy zakres zezwolenia Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i SłownoMuzycznych SAWP o pole eksploatacji „wyświetlanie”.                .                Poz. 907


pobierz plik

Monitor Polski Nr 71, poz. 907 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 911 z 20102010-10-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 910 z 20102010-10-06

  Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 909 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 908 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 906 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku"- Artur Grottger, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 905 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł , z serii "Miasta w Polsce" - Gorlice, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 904 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Benedykt Dybowski, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 903 z 20102010-10-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisaną w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 902 z 20102010-10-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.