Logowanie

Monitor Polski Nr 71, poz. 911 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-06
Data wydania:2010-09-27
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 71, poz. 911 z 2010


Monitor Polski Nr 71                — 4009 —                Poz. 911


911

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 27 września 2010 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight — wdrożenie wyników” Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje:

1)

Ustanawia się z dniem 1 października 2010 r. przedsięwzięcie pn. „Narodowy Program Foresight — wdrożenie wyników”, stanowiące załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. (poz. 911)

„NARODOWY PROGRAM FORESIGHT — WDROŻENIE WYNIKÓW” I. W ramach przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight — wdrożenie wyników”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, finansowane są zadania ze środków pochodzących na naukę realizowane w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

1) opracowanie systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight;

2) analiza wyników Narodowego Programu Foresight w celu wykorzystania ich i wdrożenia w kształtowaniu polityki naukowej i naukowo-technologicznej;

3) opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji Narodowego Programu Foresight. II.

1. Realizacja przedsięwzięcia następuje na podstawie ogłoszenia o konkursie zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwanej dalej „ustawą”.

2. W ogłoszeniu o konkursie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwany dalej „Ministrem”, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy, określa:

1) cele, założenia i opis zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) tryb przeprowadzenia konkursu;

4) wymagania, jakie muszą spełnić podmioty uprawnione przystępujące do konkursu;

5) sposób oceny wniosków o przyznanie środków finansowych;

6) zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach przedsięwzięcia.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra — zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. III. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy;

2) podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy. IV. Minister przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia w drodze decyzji. V. Środki finansowe przyznane na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia są przekazywane uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczenia wykonanych zadań — zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 27 ust. 4 ustawy.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 71, poz. 911 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 910 z 20102010-10-06

  Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 909 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 908 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 907 z 20102010-10-06

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 906 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku"- Artur Grottger, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 905 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł , z serii "Miasta w Polsce" - Gorlice, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 904 z 20102010-10-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zl, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Benedykt Dybowski, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 903 z 20102010-10-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 września 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisaną w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 71, poz. 902 z 20102010-10-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o ochronie określonych dóbr kultury, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 maja 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.