Logowanie

Monitor Polski Nr 89, poz. 1034 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-11-25
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 89, poz. 1034 z 2010


Monitor Polski Nr 89                — 4914 —                Poz. 1034


1034

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

1)

2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473 i Nr 219, poz. 1442.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. (poz. 1034)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ Część I Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5 000 4 335 579 739 927 239 462 569 167 314 ponad 5 000 do 50 000 5 391 626 851 1062 261 497 626 189 371 powyżej 50 000 6 430 722 966 1180 298 533 703 202 412

Lp.

Zakres działalności

Oznaczenie stawek 3 0 1 2 3

1 1 usługi ślusarskie

2

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0 1 2

3

usługi rusznikarskie

0 1

Monitor Polski Nr 89                — 4915 —                Poz. 1034


1 4

2 usługi w zakresie złotnictwa — jubilerstwa — dla ludności

3 0 1 2

4 391 667 1001 350 647 314 592 703 1376 167 335 462 509 350 647 986 1235 314 569 279 509 647 780 949 167 350 473 547 603 202 462 592 722 224 462 569 667 224 473

5 430 764 1116 391 739 371 647 703 1376 189 391 497 556 412 739 1125 1364 371 626 314 547 739 891 1080 202 391 520 592 685 239 509 647 816 239 497 626 764 239 520

6 430 764 1116 446 836 412 739 703 1376 202 430 533 603 446 836 1235 1482 412 703 350 592 836 1001 1196 224 446 556 647 780 261 547 739 927 279 533 703 851 279 556

5

usługi grawerskie

0 1

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0 1

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0 1

8

usługi kowalskie

0 1 2 3

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0 1 2 3

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0 1

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0 1 2 3 4

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0 1 2 3 4

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0 1 2 3

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0 1 2 3

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0 1

Monitor Polski Nr 89                — 4916 —                Poz. 1034


1 16

2 usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

3 0 1

4 279 533 167 371 485 556 497 966 1388 1780 298 569 764 1001 1154 1345 371 667 986 1180 239 497 618 239 473 592 780 949 485 836 1116 1265 335 592 836 1042 298 579 739 891

5 314 579 202 412 533 618 533 1100 1527 2038 335 626 874 1154 1278 1482 412 780 1137 1292 279 533 703 261 520 647 891 1080 485 836 1116 1265 391 647 966 1169 298 579 739 891

6 350 626 224 462 569 685 579 1207 1678 2296 371 703 986 1251 1388 1624 462 874 1235 1418 314 579 799 298 556 739 1001 1196 485 836 1116 1265 430 739 1080 1278 298 579 739 891

17

usługi zegarmistrzowskie

0 1 2 3

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

0 1 2 3

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0 1 2 3 4 5

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0 1 2 3

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0 1 2

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

0 1 2 3 4

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0 1 2 3

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0 1 2 3

25

szklarstwo*

0 1 2 3

Monitor Polski Nr 89                — 4917 —                Poz. 1034


1 26 witrażownictwo*

2

3 0 1 2 3

4 224 462 569 579 298 533 703 891 224 446 547 189 391 497 547 202 462 579 667 148 314 430 371 851 1207 202 446 111 298 391 261 533 667 129 298 189 371 497 569 618

5 239 509 626 739 335 579 799 1001 224 446 547 224 446 533 592 239 509 626 780 148 314 430 371 851 1207 202 446 129 335 446 261 533 667 129 298 202 412 533 618 685

6 279 547 703 836 371 626 910 1137 224 446 547 239 485 579 647 261 547 722 874 148 314 430 430 851 1207 202 446 148 371 485 261 533 667 129 298 202 412 533 618 685

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0 1 2 3

28

kołodziejstwo*

0 1 2

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0 1 2 3

30

usługi tapicerskie

0 1 2 3

31

bednarstwo*

0 1 2

32

koszykarstwo*

0 1 2

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* gręplarstwo*

0 1 0 1 2

34

35

kilimiarstwo*

0 1 2

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

0 1

37

usługi hafciarskie

0 1 2 3 4

Monitor Polski Nr 89                — 4918 —                Poz. 1034


1 38

2 dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

3 0 1 2

4 73 202 279 73 202 129 314 430 129 314 430 202 412 520 224 446 556 111 239 391 497 533 603 73 167 224 261 533 703 927 167 371 497 189 430 533 603

5 73 202 279 73 202 148 350 473 148 350 473 202 412 520 224 446 556 129 279 446 533 579 685 73 189 239 298 579 799 1042 167 371 497 224 473 579 667

6 73 202 279 73 202 167 391 509 167 391 509 202 412 520 224 446 556 148 314 485 579 626 780 73 202 279 298 579 799 1042 167 371 497 239 509 626 764

39

repasacja pończoch

0 1

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0 1 2

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0 1 2

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0 1 2

43

modniarstwo*

0 1 2

44

usługi krawieckie

0 1 2 3 4 5

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0 1 2

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0 1 2 3

47

cholewkarstwo*

0 1 2

48

szewstwo miarowe

0 1 2 3

Monitor Polski Nr 89                — 4919 —                Poz. 1034


1 49

2 szewstwo ortopedyczne*

3 0 1 2 3

4 129 335 462 533 93 239 335 189 371 497 556 279 509 647 279 547 739 949 129 298 412 202 412 520 111 202 298 73 93 148 73 189 202 462 569 167 314 462

5 148 391 497 579 111 261 391 224 412 533 618 314 556 739 314 592 836 1062 148 335 462 202 412 520 111 202 298 73 93 148 93 202 239 497 626 189 371 497

6 167 430 533 626 129 298 430 239 462 579 685 350 603 836 314 592 836 1062 167 391 497 202 412 520 111 202 298 73 93 148 93 202 261 533 703 202 412 533

50

szewstwo naprawkowe

0 1 2

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0 1 2 3

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0 1 2

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0 1 2 3

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0 1 2

55

rękawicznictwo — wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* młynarstwo*

0 1 2 0 1 2

56

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

0 1 2

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* usługi w zakresie introligatorstwa

0 1 0 1 2

59

60

usługi w zakresie lutnictwa

0 1 2

Monitor Polski Nr 89                — 4920 —                Poz. 1034


1 61

2 usługi w zakresie organmistrzostwa

3 0 1 2

4 202 412 520 167 350 473 202 412 509 167 371 497 202 446 93 202 314 350 239 509 202 462 569 224 462 569 667 298 509 703 986 1154 1334 224 391 520 618

5 239 462 569 202 391 520 239 462 556 202 412 533 239 485 93 239 350 391 239 509 239 497 626 239 497 626 780 335 547 799 1116 1265 1474 239 446 569 703

6 261 497 618 224 446 556 261 497 603 224 462 579 261 520 111 261 391 446 239 509 261 533 703 279 533 703 874 371 592 910 1235 1388 1609 279 485 618 799

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0 1 2

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0 1 2

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0 1 2

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych ortopedyka*

0 1 0 1 2 3

66

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0 1

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0 1 2

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0 1 2 3

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych — dla ludności

0 1 2 3 4 5

71

usługi w zakresie sztukatorstwa — dla ludności

0 1 2 3

Monitor Polski Nr 89                — 4921 —                Poz. 1034


1 72

2 usługi w zakresie odgrzybiania budynków — dla ludności usługi w zakresie cyklinowania — dla ludności usługi w zakresie zduństwa — dla ludności

3 0 1 0 1 0 1 2 3

4 298 509 224 462 224 430 547 703 391 703 1042 1235 371 473 927 391 647 949 1169 202 430 335 603 261

5 335 547 239 497 239 473 592 799 446 799 1169 1376 371 473 927 391 647 949 1169 202 430 335 603 261

6 371 592 279 533 261 509 647 910 485 910 1277 1500 371 473 927 391 647 949 1169 202 430 335 603 261

73

74

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego — dla ludności studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m — dla ludności

0 1 2 3 0 1 2

76

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0 1 2 3

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0 1 0 1

79

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0 1 2

239 462 579 93 239 314 224 446 547 667 703 167 371 497

261 509 626 111 261 371 239 485 592 685 780 202 412 533

298 547 722 129 298 412 279 520 647 780 874 224 462 579

81

usługi w zakresie maglowania

0 1 2

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0 1 2 3 4

83

pranie pierza i puchu

0 1 2

Monitor Polski Nr 89                — 4922 —                Poz. 1034


1 84 kominiarstwo

2

3 0 1 2

4 148 350 473 279 547 722 111 298 412 497 533 647 111 239 371 462 473 592 111 298 430 509 547 592 73 189 224 314 350 473 509 1001 1308 1474 202 446 547 618 703

5 167 391 520 314 592 816 129 335 462 533 579 739 111 279 412 497 520 647 129 335 473 556 592 647 93 202 239 371 391 520 556 1137 1445 1630 239 485 592 703 816

6 189 446 556 350 647 927 148 371 497 579 626 836 129 314 462 533 556 739 148 371 509 603 647 739 93 202 279 412 446 556 603 1235 1583 1817 261 520 647 799 907

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0 1 2

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0 1 2 3 4 5

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0 1 2 3 4 5

88

usługi kosmetyczne

0 1 2 3 4 5

89

manicure, pedicure

0 1 2 3 4 5

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) usługi pozostałe

0 1 2 3 0 1 2 3 4

Monitor Polski Nr 89                — 4923 —                Poz. 1034


1 91

2 wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii sprzątanie wnętrz

3 0 1

4 462 891 202 412 520 55 111 202

5 497 1001 239 462 569 55 111 239

6 533 1137 261 497 618 55 111 261

92

0 1 2

93 94 95

ważenie osób usługi w zakresie radiestezji usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0 0 0

O b jaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3: — „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, — „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, — „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, — „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników, — „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników, — „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest — poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy — wytwarzanie: a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego — jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70—76 dopuszczalne jest — poza świadczeniami dla ludności — wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 58 277 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust.

5. 7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4—6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

O b jaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp. 1 1 2 3

Parkingi o liczbie stanowisk 2 do 140 powyżej 140 do 180 powyżej 180

Stawka 3 6,10 zł od każdego stanowiska 854 zł + 9,10 zł od każdego stanowiska powyżej 140 1218 zł + 10,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Monitor Polski Nr 89                — 4924 —                Poz. 1034


Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 od 1 2 1817 do 3 3031 ponad 5000 do 50000 od 4 2426 do 5 3638 powyżej 50000 od 6 3031 do 7 4245

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

O b jaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),

7) związanych: a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1), b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2), c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6), d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1), e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0), f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0), g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2), h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0), i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

12) w zakresie: a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1), b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3), c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),

13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),

14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

15) objętych grupowaniem: a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49), b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50), c) „Transport lotniczy” (PKWiU dział 51), d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),

16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

Monitor Polski Nr 89                — 4925 —                Poz. 1034


18) związanych z: a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1), b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

19) objętych grupowaniem: a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0), b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1), c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),

20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

26) objętych grupowaniem „Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne” (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze – dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

29) świadczonych: a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1), e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0), h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

33) objętych grupowaniem: a) „Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych” (PKWiU dział 84), b) „Usługi w zakresie edukacji” (PKWiU dział 85), c) „Usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU dział 86), d) „Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem” (PKWiU dział 87),

34) pomocy społecznej bez zakwaterowania — w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90—93),

36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

38) objętych grupowaniem: a) „Pozostałe usługi indywidualne” (PKWiU dział 96), b) „Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne” (PKWiU 99.00.10.0).

Część II Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5 000 od 1 1 2 żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi 3 0 1 2 3 4 335 462 509 626 do 5 509 626 808 1023 ponad 5 000 do 50 000 od 6 462 509 626 799 do 7 626 799 1023 1169 powyżej 50 000 od 8 509 626 799 1078 do 9 799 1023 1169 1457

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

Monitor Polski Nr 89                — 4926 —                Poz. 1034


1 2 kwiatami

2

3 0 1 2

4 462 509 626

5 626 799 1023

6 509 626 799

7 799 1023 1169

8 626 799 1078

9 1023 1169 1457

O b jaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3: — „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, — „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, — „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, — „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5 000 od 1 1 2 artykułów nieżywnościowych 3 0 1 2 4 462 509 618 do 5 1023 1169 1457 ponad 5 000 do 50 000 od 6 509 626 853 do 7 1169 1910 2567 powyżej 50 000 od 8 626 799 1078 do 9 1910 2831 3756

Lp.

Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej

O b jaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3: — „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, — „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, — „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV Gastronomia Lp. 1 1 Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu 2 w zakresie sprzedaży lodów z automatów Oznaczenie stawek 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Wysokość stawki w zł 4 446—592 592—780 703—891 816—1001 1100—1293 371—520 520—722 618—816 739—927 997—1221

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

O b jaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3: — „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, — „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, — „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, — „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników, — „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Monitor Polski Nr 89                — 4927 —                Poz. 1034


Część V Usługi transportowe W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) Lp. Rodzaj usługi do 25 000 1 1 2 3 4 2 Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym z czego: usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich 3 190 288 115 130 ponad 25 000 do 100 000 4 198 314 115 130 ponad 100 000 do 500 000 5 216 342 115 130 powyżej 500 000 6 233 381 115 130

55—93

55—93

55—93

55—93

O b jaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI Usługi rozrywkowe Lp. 1 1 Rodzaj świadczonych usług 2 Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające Liczba urządzeń (samochodów) 3 do 2 powyżej 2 do 4 powyżej 4 do 6 powyżej 6 do 8 powyżej 8 do 10 powyżej 10 Stawka 4 39,40 zł od każdego urządzenia 78,80 zł + 92,70 zł od każdego urządzenia ponad 2 264,20 zł + 113,80 zł od każdego urządzenia ponad 4 491,80 zł + 121,40 zł od każdego urządzenia ponad 6 734,60 zł + 139,50 zł od każdego urządzenia ponad 8 1013,60 zł + 159,20 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci — o liczbie miejsc: do 16 1* powyżej 16 1* Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) — o liczbie miejsc: do 24 powyżej 24

7,70 zł od każdego miejsca 123,20 zł + 7,70 zł od każdego miejsca ponad 16

3

1* 1*

24,40 zł od każdego miejsca 585,60 zł + 19,80 zł od każdego miejsca ponad 24

Monitor Polski Nr 89                — 4928 —                Poz. 1034


1 4

2 Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) — o liczbie samochodów

3

4

do 6 91,00 zł od każdego samochodu powyżej 6 do 12 546,00 zł + 142,40 zł od każdego samochodu ponad 6 powyżej 12 do 24 1400,40 zł + 181,80 zł od każdego samochodu ponad 12 3582,00 zł + 227,40 zł od każdego samochodu powyżej 24 ponad 24 1 2 powyżej 2 1 2 3 powyżej 3 do 4 powyżej 4 do 6 powyżej 6 1 2 powyżej 2 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 283,50 zł 576,10 zł 576,10 zł + 576,10 zł od każdej strzelnicy ponad 2 74,40 zł 186,40 zł 436,60 zł 436,60 zł + 300,30 zł od każdego urządzenia ponad 3 19,80 zł od każdego urządzenia 79,20 zł + 22,90 zł od każdego urządzenia ponad 4 125,00 zł + 45,50 zł od każdego urządzenia ponad 6 77,60 zł 397,20 zł 397,20 zł + 397,20 zł od każdego urządzenia ponad 2 12,20 zł 71,30 zł 46,80 zł 1428,10 zł 1162,90 zł 397,20 zł 230,20 zł 98,60 zł 51,70 zł 32,00 zł

5

Strzelnice

6

Imprezy zręcznościowe inne: a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe) Kolejki torowe Zjeżdżalnie: a) zjeżdżalnie „Gigant” b) zjeżdżalnie przewoźne Imprezy pozostałe: a) pałac strachów, labirynt b) ściana emocji c) ściana lalkowa d) głowa medium, pokazy gadów e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne f) gabinet luster g) hipodrom — kuce

8 9

10

O b jaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50 %.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) do 25 000 1 2 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej: do 10 na dobę do 20 na dobę do 30 na dobę Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie: do 50 posiłków na dobę do 100 posiłków na dobę 3 powyżej 25 000 4

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

1 2 3

339 467 536

357 493 —

4 5

408 536

444 591

Monitor Polski Nr 89                — 4929 —                Poz. 1034


Część VIII Wolne zawody — świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie 3 do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu 2 Lekarz i lekarz stomatolog

Stawka

1 1

4 13,50 zł za każdą godzinę 648,00 zł + 18,00 zł za każdą godzinę ponad 48 1512,00 zł 4,00 za każdą godzinę

2 3

Felczer Technik dentystyczny do 24 powyżej 24 do 96 powyżej 96

12,00 zł za każdą godzinę 288,00 zł + 15,50 zł za każdą godzinę ponad 24 1404,00 zł 1,40 zł za każdą godzinę

4

Pielęgniarka, położna

O b jaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX Wolne zawody — świadczenie usług weterynaryjnych Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie 2 do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96 —

Zakres wykonywanego zawodu

Stawka

1 Lekarz weterynarii: a) b)

3 7,70 zł za każdą godzinę 369,60 zł + 9,10 zł za każdą godzinę ponad 48 806,40 zł 394,20 zł

O b jaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie 1 do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96 Stawka 2 1,40 zł za każdą godzinę 67,20 zł + 3,00 zł za każdą godzinę ponad 48 211,20 zł

O b jaśnienie: Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Monitor Polski Nr 89                — 4930 —                Poz. 1034


Część XI Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie 1 do 48 powyżej 48 do 96 powyżej 96 Stawka 2 4,40 zł za każdą godzinę 211,20 zł + 9,10 zł za każdą godzinę ponad 48 648,00 zł

O b jaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł) Lp. Rodzaj usługi do 5 000 1 Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 Usługi w zakresie ludowej i artystycznej wytwórczości 32—45 ponad 5 000 do 20 000 45—57 powyżej 20 000 57—68

2

32—45

45—57

57—68

3

80—104

93—116

104—130

4

57—130

104—227

202—408

5

32—45

45—57

45—68

O b jaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1—3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” — Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Monitor Polski Nr 89                — 4931 —                Poz. 1034


Załącznik nr 2

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

O b jaśnienie: Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych powyżej do 1 000 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 384 437 471 516 560 613 667 720 776 842 917 995 1082 1172 1268 1374

Monitor Polski Nr 89                — 4932 —                Poz. 1034


Załącznik nr 3

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

O b jaśnienie: Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańców na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5 000

Jeżeli siedziba parafii znajduje się w mieście o liczbie mieszkańców powyżej 5 000 do 50 000 wysokość stawek w złotych powyżej 50 000

powyżej

do

1 000 1 000 3 000 5 000 8 000 10 000 3 000 5 000 8 000 10 000

118 349 366 374 387 404

242 366 387 404 424 435

349 366 404 414 435 446

pobierz plik

Monitor Polski Nr 89, poz. 1034 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1040 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1039 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1038 z 20102010-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1037 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1036 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1035 z 20102010-11-30

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1033 z 20102010-11-30

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1032 z 20102010-11-30

  Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 89, poz. 1031 z 20102010-11-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.