Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 83 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lutego 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-19
Data wydania:2010-02-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-02-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 83 z 2010


Monitor Polski Nr 9                — 320 —                Poz. 83


83

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 1 lutego 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Program Innowacyjna Gospodarka/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe oraz http://www.poig.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne/Dokumenty/Dokumenty Programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 30 grudnia 2009 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 obejmują: a) rozdział 2 Informacje ogólne na temat POIG, w którym w podrozdziale 2.3.2 zmieniono tytuł na „Zasady w zakresie formy dofinansowania” i zmieniono treść, w podrozdziale 2.4 Kwalifikowalność wydatków w ramach POIG zmieniono treść, b) rozdział 3 Informacje na temat priorytetów i działań POIG, w którym: — we wszystkich działaniach zmieniono nazwę rubryki nr 10 na: „Instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie wydatków wynikających z wniosków beneficjenta o płatność oraz zlecanie wypłaty dofinansowania na rzecz beneficjentów” oraz rubryki nr 30 na: „Forma dofinansowania”, — w działaniach: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

1)

4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, 4.3 Kredyt technologiczny, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu, 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, w rubryce nr 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami zmieniono treść, — w działaniu 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki: w rubrykach nr 12 Cel i uzasadnienie działania i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść, w rubrykach nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe, — w działaniu 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe: w rubrykach nr 20 Alokacja finansowa na działanie ogółem, nr 21 Wkład ze środków unijnych na działanie i nr 22 Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie zmieniono wartości liczbowe, — w działaniu 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym w rubryce nr 18 a Typ beneficjentów rozszerzono katalog beneficjentów, — w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny w rubrykach nr 12 Cel i uzasadnienie działania i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść, — w działaniu 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w rubrykach nr 12 Cel i uzasadnienie działania i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść, — w działaniu 6.1 Paszport do eksportu w rubrykach nr 12 Cel i uzasadnienie działania i nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść,

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

Monitor Polski Nr 9                — 321 —                Poz. 83


— w działaniu 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych: w rubryce nr 14 Przykładowe rodzaje projektów zmieniono treść, w rubryce nr 18 a Typ beneficjentów rozszerzono katalog beneficjentów, w rubryce nr 24 Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania (%) zmieniono wartości liczbowe, dodano rubryki nr 25 Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych (%) oraz nr 27 Minimalny udział środków publicznych krajowych w wydatkach kwalifikowanych (%), w rubryce nr 31 Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania zmieniono treść, — w priorytecie 7 Społeczeństwo informacyjne — budowa elektronicznej administracji w rubrykach nr 18 b Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) i nr 24 Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania (w %) zmieniono treść, — w działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion w rubryce nr 18 a Typ beneficjentów zmieniono treść, c) załącznik 4.1 Tabela finansowa zobowiązań w podziale na działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji, w którym w działaniach 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki i 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe zmieniono alokacje, d) załącznik 4.2 Wskaźniki monitorowania na poziomie działań, w którym w działaniach: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki i 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych zmieniono wartości wskaźników, e) załącznik 4.3 Opis systemu wdrażania działań, w którym:

— we wszystkich działaniach dostosowano treść do nowego systemu finansów publicznych poprzez zastąpienie sformułowania „dokonuje płatności na rzecz beneficjentów” sformułowaniem „zleca dokonanie wypłaty środków na rzecz beneficjenta”, — w działaniach: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, 1.4 Wsparcie projektów celowych, 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 4.3 Kredyt technologiczny, 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, 6.1 Paszport do eksportu, 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion zmieniono treść, f) załącznik 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG, w którym wprowadzono zmiany wynikające z dotychczas wydanych orzeczeń sądów administracyjnych związanych z realizacją procedury odwoławczej POIG, g) załącznik 4.5 Lista projektów indywidualnych, w którym uwzględniono listę projektów indywidualnych obowiązującą od dnia 31 lipca 2009 r., h) załącznik 4.6 Kryteria wyboru finansowanych operacji, w którym uwzględniono kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 1 grudnia 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 83 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 84 z 20102010-02-19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 82 z 20102010-02-19

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 81 z 20102010-02-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 80 z 20102010-02-19

  Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 79 z 20102010-02-19

  Uchwała Nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 78 z 20102010-02-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 77 z 20102010-02-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.