Logowanie

Monitor Polski Nr 92, poz. 1065 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-11-30
Data wejscia w życie:2010-12-07
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 92, poz. 1065 z 2010


Monitor Polski Nr 92                — 4992 —                Poz. 1065


1065

ZARZĄDZENIE Nr 90 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1)

§

1. Ministerstwu Sportu i Turystyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M. P. Nr 11, poz. 119). §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik do zarządzenia nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. (poz. 1065)

STATUT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI §

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146) do spraw kultury fizycznej oraz do spraw turystyki. §

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Polityki Sportowej;

2) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

3) Departament Infrastruktury Sportowej;

4) Departament Prawny;

5) Departament Rozwoju i Promocji Sportu;

6) Departament Sportu Wyczynowego;

7) Departament Turystyki;

8) Departament Współpracy Międzynarodowej;

9) Biuro Administracyjne; §

4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu turystyka zapewnia w szczególności Departament Turystyki. §

5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Biuro do Spraw EURO 2012;

12) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

13) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura fizyczna zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz i Polityki Sportowej;

2) Departament Infrastruktury Sportowej;

3) Departament Rozwoju i Promocji Sportu;

4) Departament Sportu Wyczynowego;

5) Biuro do Spraw EURO 2012.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 92, poz. 1065 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1066 z 20102010-12-07

    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1064 z 20102010-12-07

    Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1063 z 20102010-12-07

    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.