Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 445 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-25
Data wydania:2011-05-19
Data wejscia w życie:2011-05-25
Data obowiązywania:2011-05-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 445 z 2011


Monitor Polski Nr 39                — 1980 —                Poz. 445


445

ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm.2)) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Centrum Informacyjne Rządu;

3) Departament Analiz Strategicznych;

4) Departament Komitetu Rady Ministrów;

5) Departament Kontroli i Nadzoru;

6) Departament Prawny;

1)

7) Departament Rady Ministrów;

8) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

9) Departament Służby Cywilnej;

10) Departament Spraw Parlamentarnych;

11) Departament Spraw Zagranicznych;

12) Biuro Budżetowo-Finansowe;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

15) Biuro Ochrony;

16) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego;

17) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu;

18) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych;

19) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;

20) Biuro Rady Gospodarczej.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2008 r. Nr 11, poz. 120, Nr 42, poz. 379 i Nr 83, poz. 737, z 2009 r. Nr 11, poz. 137, Nr 16, poz. 198, Nr 24, poz. 321 i Nr 71, poz. 907 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 660 i Nr 62, poz. 817.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 445 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

  Członkowie rady nadzorczej w spółce akcyjnej powinni według statutu otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości średnej krajowej wypłacane raz na pół roku. (...)

 • Pełnomocnictwo członka rady nadzorczej

  Czy członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej może udzielić pełnomocnictwa, na zasadach ogólnych, do reprezentowania, tzn. sprawowania kontroli spółki?

 • Prawidłowe zawiadomienie na posiedzenie RN

  Przewodniczący rady nadzorczej, wysłał listami poleconymi zawiadomienia o odbyciu zebrania rady nadzorczej. Jeden z członków rady nadzorczej nie odebrał listu, ponieważ (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 329

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 953

  Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-13 poz. 211

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1808

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.