Logowanie

Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-13
Data wydania:2011-06-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 2011


Monitor Polski Nr 45                — 2550 —                Poz. 507


507

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

1)

z późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. wynosi 109,67%. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

2)

Minister Pracy i  Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 45, poz. 507 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 511 z 20112011-06-13

  Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 510 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 509 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 508 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 506 z 20112011-06-13

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 505 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 504 z 20112011-06-13

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 503 z 20112011-06-13

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 502 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 501 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 500 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 499 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 498 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 497 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 496 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 495 z 20112011-06-13

  Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 494 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 493 z 20112011-06-13

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 492 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 45, poz. 491 z 20112011-06-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1020

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 84 poz. 880

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1199

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 113 poz. 1148

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.