Logowanie

Monitor Polski Poz. 304 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-04-13
Data wejscia w życie:2012-04-13
Data obowiązywania:2011-12-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 304 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 304

UCHWAŁA Nr48 RADY MINISTRÓW zdnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 Na podstawie art.20 ust.4 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §1. Wuchwale nr84 Rady Ministrów zdnia 10 czerwca 2009r. wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr38, poz.579 iNr81, poz.1021) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nrK(2007) 4580 zdnia 2 października 2007r. wsprawie przyjęcia wramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkie wPolsce, CCI2007PL161PO009, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nrK(2011) 9874 zdnia 21 grudnia 2011r., przeznacza się środki zbudżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 046 023 918 euro, wtym 30 524 824 euro wramach krajowej rezerwy wykonania i9 118 184 euro wramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 9874 zdnia 21 grudnia 2011r., wynosi odpowiednio 4 735 350 276,79 zł, wtym 138 185 878,25 zł i41 278 018,97zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 9874 zdnia 21 grudnia 2011r.”;

2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Podział środków, októrych mowa w§1 ust.1, §2 ust.1 i§3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 85,00 85,00 65,00 85,00 85,00

Oś priorytetowa 1 1 2 3 4 5

Środki EFRR (weuro) 3 258 376 238 171 084 755 286 860 351   78 107 347 120 765 709

Poziom wkładu krajowego (%) 4 15,00 15,00 35,00 15,00 15,00

Środki wkładu krajowego (weuro) 5   45 595 807   30 191 427 154 463 265   13 783 650   21 311 596

Monitor Polski 1 6 7 ogółem na RPO 2 85,00 85,00 78,39 –2– 3    100 638 091     30 191 427 1 046 023 918 4 15,00 15,00 21,61 5   17 759 663    5 327 899 288 433 307 ”. Poz. 304

§2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia, zmocą od dnia 22 grudnia 2011r., ipodlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 304 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 38 poz. 590

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 130

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 167

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 166

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 360

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.