Logowanie

Monitor Polski Poz. 501 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-19
Data wydania:2012-07-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 501 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 501

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

1) zdnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 Na podstawie art.26 ust. 3 pkt1 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) ogłasza się, co następuje:

1) mieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 została zamieszz czona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www funduszeeuropejskie.gov.pl, wzakładce Wybierz Program/Kapitał Ludzki/Dokumenty i wytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe oraz www.efs.gov.pl wzakładce Dokumenty iwytyczne/Dokumenty/Dokumenty programowe;

2) mienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 stosuje się od z dnia 1lipca 2012r.;

3) miany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 obejz mują PriorytetI, wktórym: a) opisie Działania 1.3 dokonano korekt nazw instytucji, poprzez zastąpienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w iAdministracji Ministerstwem Administracji iCyfryzacji, b) zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie 1.1 iDziałanie 1.3;

4) miany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 obejz mują PriorytetIII, wktórym: a) uzupełniono opis Priorytetu III, b) Działaniu 3.1 uzupełniono uzasadnienie realizacji działania oraz zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaw czonej na Działanie, c) w Poddziałaniu 3.1.1 wprowadzono nowego beneficjenta: Centralną Komisję Egzaminacyjną, d) wPoddziałaniu 3.1.2 wprowadzono: – owy typ operacji: opracowanie iwdrożenie programów partnerskiej współpracy wramach środowisk szkolnych n (m.in. rodziców, uczniów inauczycieli), – ową kategorię grupy docelowej: społeczne organy wsystemie oświaty (wtym przede wszystkim rady rodziców n oraz samorządy uczniowskie), e) Działaniu 3.2 wprowadzono nowych beneficjentów: ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, Krajowy w Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej, Centrum Informatyczne Edukacji,

1)

Z godnie zart.25 pkt1 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr248, poz.1487).

Monitor Polski –2– Poz. 501

f) Działaniu 3.3 zmodyfikowano uzasadnienie realizacji działania oraz zmieniono wartość alokacji finansowej przew znaczonej na Działanie, g) wPoddziałaniu 3.3.1 wprowadzono: – owy typ operacji: kursy szkoleniowe, konferencje, seminaria, praktyki oraz inne formy podwyższania kwalifikacji n dla nauczycieli, absolwentów oraz studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), – nowego beneficjenta: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, – ową kategorię grupy docelowej: nauczyciele, absolwenci oraz studenci przygotowywani do wykonywania zawodu n nauczyciela, partnerzy społeczno-gospodarczy, h) wDziałaniu 3.4: – zmodyfikowano uzasadnienie realizacji działania, – zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie, – prowadzono nowy wskaźnik realizacji Działania: Liczba uczniów szkół zawodowych, którzy otrzymali wsparcie w wpostaci staży ipraktyk zagranicznych, i) wPoddziałaniu 3.4.2 wprowadzono: – owy typ operacji: opracowanie i wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz n instytucjach szkoleniowych dla osób kształcących się iszkolących zawodowo iwzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia wzakresie praktycznych form nauczania – staże ipraktyki zawodowe (zzastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), – nowego beneficjenta: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, – nową kategorię grupy docelowej: partnerzy społeczno-gospodarczy, j) wDziałaniu 3.5: – dokonano zmiany trybu systemowego na tryb konkursowy, – zmodyfikowano zapisy dotyczące beneficjentów projektów (powiaty, wtym miasta na prawach powiatu), k) okonano modyfikacji tabeli prezentującej indykatywny podział alokacji finansowej wramach Priorytetu III, wtym d pomniejszono wartość środków finansowych stanowiących rezerwę do dyspozycji MEN wzwiązku zprzeniesieniem środków na Poddziałania 3.1.2, 3.3.1 i3.4.2;

5) miany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 obejz mują również: a) ałącznik II – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla PO wpodziale na Priorytety, Działania iPoddziałania Z (weuro), b) ałącznik III – Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL, Z c) inne zmiany ocharakterze doprecyzowującym iredakcyjnym. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 501 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 529

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2012 poz. 781

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2012 poz. 649

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2007 nr 82 poz. 877

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1198

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.